Verslag milieuraad 8 februari 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; De Meyere Carine; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Iven Ivo; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine; De Richter Bob

Advies aanpassing subsidiereglementering rationeel energiegebruik:

Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor aan het subsidiereglement:

Subsidie voor verwarmingsketel

Stad Mortsel geeft momenteel een premie voor:

Het stadsbestuur stelt voor deze subsidie te schrappen (vanaf 1 september 2007 voor de lopende aanvragen) omdat:

Premie hoogrendementsglas:

Stad Mortsel geeft momenteel een premie voor het vervangen van enkel glas door HR-glas met een U-waarde van maximaal 1,3 W/m²K.: 10 % van factuurbedrag, max. 150 euro

Het stadsbestuur stelt volgende aanpassingen voor:

Toevoegen subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-systeem) voor bestaande en nieuwe gebouwen.

Subsidie: 10 % van de gefactureerde kosten met een maximum van 750 euro per gebouw

Motivatie: het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet gestimuleerd worden en draagt aldus bij tot een duurzaam energieverbruik, tot de Kyoto-doelstelling.

Advies milieuraad:

De Milieuraad geeft gunstig advies aan de voorgestelde aanpassingen.

Één lid wenst dat er genotuleerd wordt dat deze subsidiereglementen asociaal zijn. Deze gemeenschapsgelden vloeien voornamelijk terug naar de welstellendere bevolkingslagen omdat slechts deze bevolkingsgroep dergelijke investeringen kan bekostigen.

Opmerkingen:

Het stadsbestuur gaat ook fotovoltaïsche panelen plaatsen op de eigen gebouwen.

Meer info:

Advies aanpassing subsidiereglement ‘water’:

Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor aan het subsidiereglement:

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan de voorgestelde wijzigingen.

Advies belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - aanpassing belasting ophaling groenafval:

Wijkverhakselen

Één of twee dagen per jaar op een centrale plaats in elke wijk een hakselaar opstellen zodat de wijkbewoners hun snoeiafval kunnen (laten) vermalen en achteraf het verhakseld materiaal terug meenemen voor hergebruik in hun tuin.

Pro:

  • Vermindering van de afvalcijfers
  • Nuttig hergebruik van het verhakseld materiaal
  • Sensibiliserend
  • Minder trafiek naar het recyclagepark, minder vervoer van groenafval naar verwerker.
  • Weinig kosten verbonden aan het initiatief

Contra:

  • Mogelijk geluidshinder voor omwonenden (maar blijft beperkt tot enkele uren)

Meer info over wijkverhakselen:

Om de druk op het recyclagepark te verminderen (teveel bezoekers, vooral met groenafval in groeiseizoen) moet de huis-aan-huisophaling van tuinafval worden aangemoedigd.

Momenteel kennen de tuinafvalzakken, vooral door hun hoge prijs, zeer weinig succes.

Daarom zal de prijs van de tuinafvalzak vanaf 1/3/2007 verlaagd worden van 0.75 euro naar 0.25 euro per zak.

Uiteraard blijft tuinafval voorkomen de beste oplossing. Om dit verder aan te moedigen zullen we binnenkort ook grote open compostbakken voor tuinafval gaan verkopen aan lage prijs.
Voor begroting 2008 zal er een subsidie uitwerkt worden voor de aankoop van mulchmaaiers en geluidsarme verhakselaars voor snoeiafval (tot diameter 3cm).

Er werd voorgesteld om een collectieve verhakselmogelijkheid te voorzien in de stad.
Schepen de Richter belooft het idee van ‘wijkverhakselen’ opnieuw te bekijken.

De milieuraad geeft unaniem een gunstig advies aan het plan om de prijs van de tuinafvalzak vanaf 1/3/2007 verlaagd worden van 0.75 euro naar 0.25 euro per zak.
De milieuraad vraagt het stadsbestuur om de mogelijkheid om wijkverhakselen te organiseren te bekijken.

Opmerking:

  • Subsidie voor herbruikbare luiers gaat door de stad meer gepromoot worden.
  • De ophaling van GFT-zakken en –bakken zal vier maal duurder zijn dan de ophaling van tuinafval, alhoewel ze beiden in dezelfde vuilniswagen terechtkomen.

Trage wegen:

De milieuraad vraagt welke mogelijkheden er zijn om de trage wegen in de stad te vrijwaren, te ontwikkelen en te promoten.

De studiedag in maart 2007 rond trage wegen is spijtig genoeg niet toegankelijk voor milieuraadsleden.

Sensibilisering Kyotonorm:

Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn vanuit het stadsbestuur en de milieuraad.

Op [de]`weg – middelen voor verkeersproject voor kleuters:

De preventiedienst vraagt om de resterende middelen van het project ‘Op [de]`weg’ te mogen inzetten voor het uitwerken van staproutes rond de scholen voor de leerlingen van het laatste jaar kleuteronderwijs.

De milieuraad heeft geen bezwaar om de resterende middelen hiervoor in te zetten.

Mededelingen van het stadsbestuur:

film 'An Inconvenient Truth':

Dinsdag 27 maart om 20.00 uur wordt in het Marc Liebrecht Schouwburg in Mortsel de film 'An Inconvenient Truth' gedraaid. De filmvoorstelling zal georganiseerd worden door Lint, Edegem, Kontich, Wommelgem, Natuurpunt en Mortsel.

Het programma zal er als volgt uitzien:

De deelnemers aan het project 'Klimaatwijken', de milieuraadsleden, de gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeester en de personeelsleden worden uitgenodigd.

Inschrijven is noodzakelijk want de plaatsen zijn beperkt: veerle.peeters@mortsel.be.

jaarlijkse plantenbeurs:

Na de eerste hoopgevende editie in het najaar van 2006, programmeert de stad Mortsel vanaf nu haar jaarlijkse planten(ruil)beurs in de lente.
Dit jaar wordt de beurs op zondag 22 april 2007, van 14.00 tot 18.00 uur in FORT 4 (inkom Fortstraat).gehouden.

De bedoeling is om een gezellige markt te creëren waar particulieren hun groenervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen krijgt een gratis standplaats om zelfgekweekte plantjes tegen een vriendenprijs te verkopen of te verruilen. Zo belandt het eventuele overschot van planten niet op de composthoop maar wel in een andere tuin.

De plantenruilbeurs is geen handelaarsbeurs en ook geen commerciële tuinbeurs. Enkel private personen worden uitgenodigd om een gratis standplaats te bemannen.

Nieuwe vuilniszakken…

Er gaat binnenkort een nieuw model huisvuilzak door de stad verdeeld worden. De trekband (die vaak voor kwaliteitsproblemen zorgde) wordt vervangen door een model met flappen om dicht te knopen.
Dit model is robuuster.

Mededelingen

Nacht van de duisternis …:

Er wordt dit jaar gekozen voor een wandeling door het bessemgebied.

In de volgende milieuraad wordt bekeken:

Rondvraag

Inrichting parkzone:

Het stadsbestuur verwacht dat het ruimtelijk structuurplan tegen midden maart 2007 goedgekeurd zal worden.
Dan kan er gewerkt worden aan de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

Nu reeds worden de krijtlijnen van het RUP voor het parkgebied door de stad uitgetekend. Er wordt getracht om het gebied zo veel mogelijk te vrijwaren (school + infrastructuur) omdat er bij de bevolking geen draagvlak is voor bebouwing.

Zone 30:

Er wordt bekeken om de toegelaten snelheid op de heraangelegde gewestwegen te beperken tot 30 km/u, zowel voor het autoverkeer als voor bus én tram.

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/08/10