Verslag milieuraad 8 maart 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Meyere Carine; Devisch Ronny; Iven Ivo; Joris Yves; Lambert Griet; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Van Puyvelde Jeannine; De Richter Bob; Van Steenwinkel F.

Advies begroting 2007:

In oktober heeft de milieuraad al een advies gegeven over een ontwerp van de begrotingsvoorstellen 2007.

Intussen is de officiŽle ontwerpbegroting, die in maart 2007 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, af.

Een advies van de milieuraad is vereist. (Na overleg met de ontvanger blijkt dat dit advies over de officiŽle ontwerpbegroting moet gaan)

Elders op deze site vind je de tabel met de verschillen t.o.v. het ontwerp van oktober.

Opmerkingen:

Advies milieuraad: zie elders op deze site

Advies milieujaarprogramma 2007:

Het milieujaarprogramma rapporteert alleen over de uitvoering van milieu-acties in 2006 dus dit advies is eerder een formaliteit.

Verder verwacht de Vlaamse overheid nog advies over:

Erik Mertens geeft een overzicht van de geplande initiatieven voor 2007 (en later):

Advies milieuraad: zie elders op deze site

Mededelingen van het stadsbestuur:

Plan-MER luchthaven:

Op vrijdag 23/2/2007 werd het ontwerp van plan-MER luchthaven besproken bij het Vlaamse gewest.
Dat werd opgesteld om de gevolgen na te gaan van de aanleg van de verplichte veiligheidszone, de aanleg van een bedrijventerrein en de toekomstige exploitatie met een verdere groei van het luchtverkeer.

Enkele punten uit het plan:

Openbaar onderzoek zoneringsplannen:

Wettelijk kader:

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 ‘houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen’

Omschrijving plannen:

Het ontwerp van zoneringsplan bepaalt voor elke straat en elke woning op welke manier het afvalwater zal worden gezuiverd (afvoer naar rioolwaterzuiveringsinstallatie of zelf zuiveren).

Meer gegevens:

Het ontwerp van zoneringsplan en een informatiebrochure liggen ter inzage van woensdag 7 maart 2007 t.e.m. maandag 7 mei 2007 op de technische dienst van het stadsbestuur Mortsel, Neerhoevelaan 50 te Mortsel (op domein Fort 4).

 De technische dienst is geopend op maandag van 9u tot 12u en 14u tot 19u, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en woensdag van 14u tot 16u.

Inspraak:

Iedereen kan tijdens de periode van kennisgeving schriftelijke opmerkingen en bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 te 2640 Mortsel.

Opmerkingen en bezwaren worden door het stadsbestuur en de Vlaamse milieumaatschappij behandeld en vormen mee de basis voor de opmaak van de definitieve zoneringsplannen.

Mededelingen

Rondvraag

Diverse:

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/07/13