Verslag milieuraad 19 april 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Iven Ivo; Joris Yves; Lambert Griet; Peeters Veerle; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine

Advies bermproject – brug over Antwerpsestraat:

Het advies (zie elders op deze webstek) werd unaniem door de leden van de milieuraad goedgekeurd.

Bermproject (2)

De bijkomende informatie over het bermproject wordt verschoven naar volgende vergadering.

Er ontstond enige onduidelijkheid (commotie) tijdens de vergadering rond het al dan niet doortrekken van de weg over de berm door het natuurgebied “klein Zwitserland” + het aanleggen van een brug boven op de oude spoorwegberm.

Standpunt natuurpunt over dergelijke verbinding: zie elders op deze webstek

Bijkomende info door Bert Andries (Natuurpunt Land van Reyen) d.d. 29/04/2007:

Meer info:

Sensibilisatie ‘klimaatwijziging’ – de tips uit de film “An Inconvenient Truth”

Carine De Meyere heeft de energietips samengevat die op het einde van de vertoning van de film een beetje verloren gegaan zijn:

Meer info:

sensibilisatie ‘klimaatwijziging’

Volgende mogelijke projecten werden besproken:

In volgende vergaderingen worden de mogelijkheden nog verder bekeken.

Meer info:

Trage wegen

De stad denkt aan een actie rond ‘trage wegen’ in oktober 2007.

Een eerste stap is het inventariseren van de bestaande, verdwenen en mogelijk nieuwe ‘trage wegen’ in Mortsel.
Daarom heeft Veerle Peeters een stratenplan uitgedeeld aan de leden van de milieuraad waarop de wegen aangeduid kunnen worden.

GECORO:

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) is een wettelijk adviesorgaan rond de ruimtelijke planning op gemeentelijk niveau.
De gecoro is samengesteld uit de voorzitter en twaalf effectieve leden uit de voornaamste maatschappelijke geledingen, en hun plaatsvervangers.
De gecoro vergadert in principe om de twee maanden. De vergaderingen zijn doorgaans openbaar wat betreft het informatieve gedeelte.

Met de aanstelling van een nieuwe gemeenteraad, moet er ook een nieuwe GECORO samengesteld worden.
De milieuraad heeft ook een vertegenwoordiger in dit adviesorgaan.
Jan Desmyter en Annemie Creemers worden door de milieuraad voorgedragen als mogelijke vertegenwoordigers van de milieuraad in de gecoro.

Mededelingen van het stadsbestuur:

/

Mededelingen

Mailing milieuraad:

Naar aanleiding van een vraag om het emailverkeer te beperken /selectiever te maken werd er bij de aanwezigen rondgevraagd of er problemen waren met de huidige werkwijze.

Praktisch is het onmogelijk om elk lid selectief de mail te bezorgen waarin hij/zij in geÔnteresseerd is.

Er bleken geen grote problemen te zijn met de huidige mailing en er werd overeengekomen dat iedereen dubbele en ongewenste mails gewoonweg wist.

Marc Tobback zal bekijken of er een (betaalbare) softwareoplossing bestaat om selectiever te kunnen mailen.

Rondvraag

Diverse:

Er wordt gewezen op de gevaarlijke situaties aan de vrije busbanen die ontstaan voor de zwakke weggebruikers: o.a. misbruik van de busstroken, grote snelheidsverschillen tussen de verschillende verkeersstromen … .

Ronald Devisch wijst er nogmaals op dat het gebruik van glyfosaat om onkruid te bestrijden op verharde oppervlaktes te mijden is: het product wordt wťl in de bodem afgebroken tot onschadelijke producten, maar op harde oppervlakten wordt het product dadelijk weggespoeld naar het oppervlaktewater waarin het niet afgebroken wordt.

Marc Tobback wijst er nogmaals op dat de zakken met opgeruimd zwerfvuil meerdere dagen langs onze wegen blijven liggen en herhaalt z’n vraag om het zwerfvuil te verpakken in meer opvallende zakken, zodat ze sneller opgemerkt worden door de stadsdiensten ťn dat de burger de inspanningen van het stadsbestuur beter opmerkt. (nu lijken de zwerfvuilzakken heel erg op … sluikstort)
Veerle Peeters bekijkt of de kleurige zakken van de Zappa-actie hiervoor gebruikt kunnen worden.

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/08/10