Verslag milieuraad 4 juni 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Meyere Carine; Desmyter Jan; Iven Ivo; Joris Yves; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Van Puyvelde Jeannine; Puttaert Denise; Wouter Leen

Wandeling fort 4:

De traditionele juni-wandeling die de vergadering voorafgaat had moeten doorgaan op fort 4. Maar … door de aanhoudende regen viel deze activiteit letterlijk in het water.

Volgend jaar zullen we zeker terug proberen deze locatie te bezoeken en er de thema’s zoals parkbeheersplan, natuurontwikkeling en vleermuizen te bekijken.

In een kleine nabespreking kwamen volgende punten aan bod:

Memorandum milieuraad over de aandachtspunten voor de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Om te anticiperen op de RUP’s die in de nabije toekomst opgesteld gaan worden, heeft de milieuraad bekeken met welke milieuaspecten in deze plannen rekening moet gehouden worden.

In bijlage kan u het document vinden als pdf-bestand.

Het memorandum is een ‘levend’ werkstuk dat regelmatig bijgewerkt wordt met nieuwe ideeën en thema’s.

Aan het stadsbestuur wordt gevraagd om:

GECORO: aanduiding vertegenwoordiger milieuraad

De aanduiding van de leden van de GECORO werd verdaagd naar de gemeenteraad van juni omdat niet iedereen tijdig en goed geďnformeerd is. Men twijfelt eraan of de voordracht door meeste geledingen daardoor wel goed verlopen is.

Annemie Creemers vraagt daarom om de voordracht haarzelf en Jan Desmyter door de milieuraad opnieuw te bekijken. De milieuraad heeft echter niet aangegeven wie ze wenst als effectief en vervangend lid.

In een geheime stemming onder de stemgerechtigde leden werd Jan Desmyter (5 stemmen) aangeduid als kandidaat effectief lid en Annemie Creemers als kandidaat vervangend lid.

Advies vervanging duurzaamheidambtenaar tijdens haar afwezigheid

De milieuraad heeft vernomen dat de duurzaamheidambtenaar in het najaar voor meerdere maanden afwezig zal zijn.
Voor zover bekend wordt hiervoor geen vervanging voorzien.

 Actie rond vb. het Kyoto-protocol en vb. autoluw weekeinde in september zullen behandeld worden door Erik Mertens. De vraag stelt zich echter of hij daarvoor over voldoende tijd beschikt.

De milieuraad adviseert het stadsbestuur unaniem om te zorgen voor een vervanging, zodat de continuďteit van bestaande initiatieven rond duurzaamheid én nieuwe initiatieven niet in het gedrang komen.

Meer info:

Mededelingen van het stadsbestuur:

Gratis energiescan:

EANDIS (distributienetwerkbeheerder elektriciteit) moet een gratis energiescan uitvoeren op 2% van het woningpotentieel.
In Mortsel hebben dus 221 woningen recht op een dergelijke scan (waarde: 180 euro)

Het OCMW zal 21 woningen van haar klanten aanduiden, de overige 200 scans staan ter beschikking van de Mortselaars.

Mededelingen

Biomarkt:

Als steun in de rug én om de zichtbaarheid van de maandelijkse biomarkt te verhogen heeft de milieuraad gezorgd voor spandoeken.

vaandel biomarkt

Folder Natuurpunt “bermen”:

Natuurpunt heeft een brochure opgesteld over de Mortselse bermen. De milieuraad heeft de kosten voor de verspreiding in alle brievenbussen (juni 2007) gedragen.

Deze brochure kadert in een reeks van 4 educatieve brochures (andere thema’s: vleermuizen, padden en poelen) die in de loop van één jaar verspreid zullen worden.

Vast staat dat de brochure “bermen” alleszins een positief effect gehad heeft:

Het is niet zeker of De Post wel alle bussen bedeeld heeft. Sommige mensen beweren niets gehad te hebben.
Wel staat vast dat De Post niet alle brochures in de afgesproken week gebust heeft zodat ze bij sommigen te laat kwamen voor de wandeling.

De milieuraad betreurt dat:

 In de toekomst dient beter bekeken te worden of dergelijke initiatieven in deze vorm nog gesteund gaan worden.
(In het geval van deze bermenbrochure was door de krappe timing geen tijd beschikbaar om de brochure vooraf te evalueren).

In bijlage: kopie van de brochure.

Rondvraag

Diverse:

Er is een petitie door buurtbewoners van voetbalveld “de Stappe” overhandigd aan het stadsbestuur met de vraag om de Canada-bomen rond het veld om te hakken omdat ze dreigen om te waaien.

[Werking 2007]

laatste wijziging: 17/08/10