Verslag milieuraad 13 september 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Boudewijns Raymond; Creemers Annemie; De Meyere Carine; Devisch Ronny; Iven Ivo; Joris Yves; Lambert Griet; Mertens Erik; Tobback Marc; De Richter Bob

Advies begrotingswijziging nr 1 en 2/2007:

zie "adviezen 2007"

Advies: belasting op het ophalen van huishoudelijk afval (restafval en gft+) – dienstjaren 2008/2013

zie "adviezen 2007"

Advies aankoop van een toegangscontrolesysteem voor het recyclagepark (op basis van identiteitskaart, niet gekoppeld aan betaalsysteem, aankoop via IGEAN)

zie "adviezen 2007"

Verdere vragen:

Advies: retributie op het afleveren van kunststofemmers voor gft+, kunststofcontainers voor gft+, compostvaten met bijhorende beluchtingsstok en compostbakken – dienstjaren 2007-2013

zie "adviezen 2007"

Verdere vragen:

Advies ruimen binnengracht fort 4:

zie "adviezen 2007"

Opmerking:

Advies vaststellen ontwerp zoneringsplan riolering:

zie "adviezen 2007"

Opmerking:

Memorandum milieuraad over de aandachtspunten voor de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Aan het memorandum duurzame ruimtelijke ordening gaan nog volgende punten toegevoegd worden in de volgende revisie:

De bespreking van het document met de bevoegde schepenen: milieuraad november.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Gevolg adviezen:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 september 2007 volgend gevolg gegeven aan de adviezen milieuraad:

Diverse:

Op Klein Zwitserland werden onlangs enkele bomen geveld op dringende vraag van NMBS (gevaar voor de spoorlijn). De bomen werden door een aannemer in dienst van het stadsbestuur geveld. Hierover is geen overleg met Natuurpunt gebeurd (fout stadsbestuur) doch het vellen was hoe dan ook onvermijdelijk.

Rondvraag

Parkgebied (1):

Tijdens de laatste onderhoudsbeurt werd er tijdens het "maaien" spijtig genoeg weer een deel van de aangeplante bomen gemaaid !!!. Er wordt gevraagd om meer zorg te besteden aan dergelijke maaiwerken.
Door het hooilandbeheer staat het gras redelijk hoog op het moment van het maaien. Dit belemmert het zicht op de aanplant.
Ook aan de Koude Beek zijn zo een aantal nieuw aangeplante bomen gesneuveld.

Parkgebied (2):

Het buurtcomitÚ Parkzone Oude-God heeft in juli een bijeenkomst gehad met de schepenen Bob De Richter en Fons Jespers. Daar werd de afspraak gemaakt dat er maandelijks een vergadering wordt gehouden met de schepenen, zo nodig mensen van de technische dienst.
Bedoeling is om in overleg en samenspraak te komen tot het opmaken van het RUP voor dit gebied.

Weekendlawaai:

Naar aanleiding van een klacht over lawaaioverlast wegens de aanslepende verbouwingen tijdens het weekeinde, werd er bij de milieuraad ge´nformeerd naar de reglementering rond weekendlawaai in Mortsel.
In tegenstelling tot vb. Edegem bestaat er in Mortsel geen politiereglement hieromtrent. Enkel tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends is lawaai verboden, zoals in de rest van het land (nachtlawaai).

Alle gemeenten van de politiezone Minos werken aan een gemeenschappelijk politiereglement gekoppeld aan administratieve sancties. Hierin kan eventueel plaats zijn voor een regeling voor lawaai in het weekeinde.

Binnen de milieuraad bleek er echter weinig enthousiasme te bestaan voor het opstellen van dergelijke betuttelende reglementen.

Restauratie inkom en bomvrije gang fort 4:

Er wordt gevraagd of er voor de verwarming van de lokalen van het (binnen) geen gebruik gemaakt kan worden van ‘alternatieve’ energiebronnen. Er kan gedacht worden aan micro-WKK, warmtepomp, … .

Uit de energie-audit blijkt dat de historische gebouwen van het fort vallen in de categorie ‘lage energiewoning’ (oorzaak: de dikke muren en de aarden afdekking vormen een prima isolatie). Daardoor is de energievraag van deze gebouwen beperkt.

In de originele plannen voor het inkomstgebouw blijkt elektrische vloerverwarming voorzien te zijn!

In de inkomstgebouwen van het fort is blijkbaar geen ruimte beschikbaar voor het inrichten van een stookplaats.

Het gebruik van een warmtepomp met het water van de fortgracht als warmtebron zou technisch niet mogelijk zijn.

Erik Mertens gaat de milieuraad de studie bezorgen i.v.m. energievoorziening.

Vanuit de milieuraad wordt nogmaals aangedrongen om de vleermuizenkolonie die huist in de bomvrije gang niet te verstoren. (Het is een winterverblijfplaats, de schade wordt gecompenseerd met het inrichten en verbeteren van andere vleermuizenrustplaatsen op het fort).

In de in de gemeenteraad voorgestelde plannen voor de restauratie blijkt erg weinig ruimte beschikbaar te zijn voor Natuur- en milieueducatie in het ontvangstgebouw. Er wordt gevreesd dat het historische aspect weerom de boventoon gaat voeren.

Vervuiling Koude Beek:

 Na het afstappen van de bovenloop van de Koude Beek blijkt dat de vervuiling waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het overstort ter hoogte van de Boechoutselei.

 Er werden geen andere lozingpunten gevonden.

In het volgende overleg met Aquafin/Riant zal gevraagd worden de werking van het overstort na te kijken.

Er wordt door de milieuraad gevraagd of er geen voorlopige maatregelen genomen kunnen worden in afwachting van de heraanleg van de Boechoutselei.

Diverse:

Mededelingen

Lidmaatschap milieuraad:

Om belangenconflicten te vermijden neemt Koen Cuypers ontslag uit de milieuraad (zijn echtgenote is gemeenteraadslid)

Griet Lambert deelt mee dat ze ten persoonlijke titel in de milieuraad zit, en niet als voorzitter van Natuurpunt kern Mortsel.
(Ria Van Peer vertolkt het officiŰle standpunt van Natuurpunt).

Diverse:

De milieuraad zal dit jaar geen stand hebben op de jaarmarkt wegens problemen met personeelsbezetting / logistiek.

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/08/10