Verslag milieuraad 18 oktober 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; De Meyere Carine; Desmyter Jan; Dierick Jean; Joris Yves; Lambert Griet; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc

‘Adviesraad Wonen Mortsel’ – aanduiding vertegenwoordiger milieuraad

Wonen is een ruim en dus een overlappend beleidssthema.

Het bestuur heeft de intentie om een ‘Adviesraad Wonen Mortsel’ op te richten. De statuten van de AWM zullen aan bod komen in de gemeenteraadszitting van november 2007. Dat betekent dat deze adviesraad in principe vanaf dan operationeel is.

De stedelijke Adviesraad Wonen Mortsel (AWM) is een advies-, inspraak-, en overlegorgaan dat:

De adviesraad bestaat uit een algemene vergadering, het secretariaat en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering van de raad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet stemgerechtigde leden en ambtshalve aanwezige leden, eveneens niet stemgerechtigd.
De algemene vergadering van de AWM vergadert minimum 2 maal per jaar.
Het secretariaat wordt waargenomen door een personeelslid aangeduid door de stadssecretaris (thans de huisvestingsambtenaar Ronny Magis).

De AWM brengt advies uit op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief over alle aangelegenheden betreffende het woonbeleid.

Mogelijke werkingsdomeinen van de AWM:

In een anonieme stemming hebben Marina De Laet en en Ivo Iven drie voorkeurstemmen gehaald. Annemie Creemers haalde 2 voorkeurstemmen.
Ivo Iven wordt voorgedragen als kandidaat vertegenwoordiger van de milieuraad in de AWM omdat Marina De Laet spontaan voorstelde om als vervanger op te treden.

Advies: aanpassing van de saneringsbijdrage van Ri Ant

Begroting milieu 2008: voorstellen en toelichtingsnota

Erik Mertens geeft een overzicht van het eerste ontwerp begroting ‘milieu’ voor 2008.

In bijlage:

Enkele opmerkingen:

Aanpassing retributie feestmateriaal - bespreking door de adviesraden

Advies milieuraad: zie adviezen

Opmerkingen:

Advies gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer:

De verkeerswetgeving laat het rijden van bedrijfsbussen op de vrije tram- en busbaan toe MITS toelating van De Lijn. We hebben vernomen dat De Lijn dit niet doet ondanks herhaald aandringen van zowel het stadsbestuur als Agfa Gevaert NV.

Voka (Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland) gaat bovendien binnenkort een nieuw concept voor gemeenschappelijk collectief vervoer voor 6 grote bedrijven (Degussa, Solvay, Monsanto, Bayer, Ineos, Lanxess) in de haven van Antwerpen organiseren dat ook gebruik gaat maken van het traject door Mortsel.

In Antwerpen, onze noordelijke buurgemeente mag de vrije tram- en busbaan ook gebruikt worden door taxi’s.

Op dit ogenblik worden er studies gemaakt rond de verkeerssituatie op de Antwerpsestraat, zodat het nu het geschikte moment is om het thema hierin op te nemen.

Advies milieuraad: zie adviezen

Meer info:

72.5. Op een rijbaan met het verkeersbord F17, is de rijstrook die afgebakend is met brede onderbroken strepen en waarin het woord "BUS" is aangebracht, voorbehouden aan voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen.

Het woord "BUS" en het verkeersbord F17 worden herhaald na ieder kruispunt.

De prioritaire voertuigen mogen in deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.

Taxi's mogen eveneens deze strook volgen.

De voertuigen bestemd voor het woon-werkverkeer die gesignaleerd zijn door het bord hierna afgebeeld en behorend tot de categorieŽn M2 en M3, bedoeld in het technisch reglement van de auto's, mogen deze rijstrook volgen wanneer het verkeersbord F17 aangevuld is met een gelijksoortig symbool. In dat geval mag het symbool eveneens op de rijstrook aangebracht worden.

Dit bord op het voertuig heeft een zijde van ten minste 0,40 m; de achtergrond ervan moet van retro-reflecterende producten voorzien zijn.

Dit bord moet goed zichtbaar op het linkergedeelte vooraan en achteraan op het voertuig aangebracht zijn; het moet verwijderd of afgedekt worden wanneer het voertuig niet gebruikt wordt voor woon-werkverkeer.

Wanneer de fietsers deze rijstrook mogen volgen, wordt het verkeersbord F17 aangevuld met het symbool van een fiets. In dit geval mag het symbool van de fiets aangebracht worden op de rijstrook.

De andere voertuigen mogen hierin slechts rijden om van richting te veranderen.

72.6. Een of meerdere brede witte doorlopende strepen of de markering bedoeld in artikel 77.8. bakenen de bijzondere overrijdbare bedding af die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Wanneer taxi's de bedding mogen volgen, moet het verkeersbord F18 aangevuld worden met het woord "TAXI". In dit geval moeten de bestuurders van taxi's, in voorkomend geval, de verkeerslichten, bedoeld in artikel 62ter opvolgen. Zij zullen bovendien in de toegelaten richtingen moeten voortrijden.

Wanneer de fietsers de in het eerste lid bedoelde bedding mogen volgen, wordt het verkeersbord F18 aangevuld met het symbool van een fiets.

De prioritaire voertuigen mogen op deze bedding rijden wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.

Wanneer de in 72.5, vijfde lid, bedoelde voertuigen bestemd voor woon-werkverkeer deze bedding mogen volgen, wordt het verkeersbord F18 aangevuld met het symbool vermeld in die bepaling.

De andere voertuigen mogen een bedding slechts dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten of te bereiken. Zij mogen er slechts gebruik van maken om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden.

In dit geval moeten de bestuurders, in voorkomend geval, de verkeerslichten, bedoeld in artikel 62ter opvolgen. Zij zullen bovendien in de toegelaten richtingen moeten voortrijden.

De woorden "Bus", "Tram" en, in voorkomend geval, "Taxi" evenals het symbool van een fiets mogen op de bijzondere overrijdbare bedding worden aangebracht.

Het verkeersbord F18 wordt herhaald na ieder kruispunt.

Vertegenwoordiger(s) milieuraad in de GECORO

Enige achtergrondinformatie m.b.t. de vertegenwoordiging van de milieuraad in de Gecoro:

Volgende brief werd verzonden naar het stadsbestuur:

“…
De milieuraad heeft kennis genomen van de nieuwe samenstelling van de GECORO.
De milieuraad had voor de samenstelling van deze adviesraad een effectief lid en zijn plaatsvervanger voorgedragen.
De milieuraad wenst zijn ontgoocheling te uiten over het feit dat het stadsbestuur de kandidatuur van de plaatsvervanger niet weerhouden heeft.
…”

Diverse:

Rondvraag

Mededelingen

[Werking 2007]

laatste wijziging: 01/01/13