Verslag milieuraad 24 januari 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Creemers Annemie; De Schepper Guido; Lambert Griet; D'Hulster Steve; Janssens Jean; Deblauwe Griet

Voorstelling jaarverslag 2012:

Het jaarverslag 2012 werd door Jan Desmyter en Marc Tobback voorgesteld.

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2013.

Voordracht vertegenwoordiger milieuraad in GECORO

In Mortsel telt de gecoro ten minste 9 en maximaal 13 effectieve leden en hun plaatsvervangers. Minstens een op vier leden moet deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening.
De overige leden worden voorgedragen door verschillende maatschappelijke geledingen (milieu- en natuurverenigingen, werkgevers en zelfstandigen, werknemersorganisaties, handelaars,…)

Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college, wordt ook de gecoro opnieuw samengesteld.

De milieuraad kan ook kandidaten voordragen voor de GECORO.

Jan Desmyter en Annemie Creemers zijn kandidaat om als vertegenwoordiger van de milieuraad op te treden.

Een duurzaamheidsambtenaar na 2013?

Al sinds begin jaren 1990 ondersteunt de Vlaamse overheid het gemeentelijk milieubeleid via milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten.
Sinds 2002 kunnen gemeenten die intekenen op de samenwerkingsovereenkomst een personeelssubsidie krijgen voor een duurzaamheidsambtenaar. Als tegenprestatie werden een aantal taken aan de duurzaamheidsambtenaar opgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid loopt eind 2013 af. Het is erg onzeker dat deze een vervolg krijgt. De Vlaamse regering hertekent immers diverse subsidiestelsels en oordeelt dat het lokaal milieubeleid sterk genoeg staat.

Voor Mortsel kan de afschaffing van de SO resulteren in een minderontvangst van 75.000 euro (30.000 euro loonsubsidie en 45.000 euro werkingsmiddelen).

Schepen Steve D’Hulster is van oordeel dat de bedoeling is om de bezetting van de milieudienst op het huidige peil te houden om een zelfde ambitieniveau te kunnen behouden. Dit kan niet gevoerd worden door alleen ťťn milieuambtenaar.
Het is nog niet duidelijk hoe dit gerealiseerd kan worden binnen het huidige krappe gemeentebudget.

Voorstelling bestuursakkoord, gedeelte milieu, van het nieuwe stadsbestuur

Schepen Steve D’Hulster gaat aan het college voorstellen om op korte termijn een gezamenlijk infomoment voor alle adviesraden te organiseren.

De werking van de milieuraad: toekomstvisie

De milieuraad wordt geconfronteerd met een teruglopend en verouderend ledenaantal. Dit is een trend die eveneens te merken is in vele organisaties.
Dit mag ons niet aanzetten tot berusting, maar moet een stimulans zijn tot actie.

Het gebrek aan interactie met het stadsbestuur wordt aanzien als een belangrijke hinderpaal om burgers aan te zetten om zich te engageren in een adviesraad.

Schepen Steve D’Hulster stelt dat het concept “adviesraden” mogelijk herdacht moet worden met als doel:

Er wordt voorgesteld om de werking van de adviesraden periodiek te evalueren aan de hand van een vragenlijst (de milieuraad doet dit nu al – zie jaarverslag).

In tegenstelling tot andere adviesraden (vb. cultuurraad, sportraad, GROS, jeugdraad) beslist de milieuraad niet mee over het toekennen van werkingssubsidies aan milieuverenigingen. Dit kan dus niet, zoals bij de andere adviesraden, een hefboom zijn voor een engagement van deze verenigingen in de milieuraad.

Er wordt voorgesteld om de milieuraad meer een rol als centrale spreekbuis naar het stadsbestuur te laten vormen van de milieu- en natuurbewegingen binnen de gemeente.
Hetzelfde geldt voor actiegroepen naar aanleiding van concrete milieuproblemen.

Een ander middel om meer personen te bereiken vormen de informatievergaderingen, die voorheen veel belangstelling genoten.
Deze leiden echter zelden tot het aantrekken van nieuwe krachten die de permanente werking ondersteunen. (idem de aanwezigheid van actiegroepen op vergaderingen naar aanleiding van adviezen).

Er wordt gesuggereerd om meer “ad hoc” te vergaderen naar aanleiding van specifieke thema’s. In de praktijk komt de huidige werking hier reeds aan tegemoet.

Initiatieven op korte termijn:

Vragen recyclagepark aan IGEAN:

We beschikken nog niet over alle gevraagde informatie van IGEAN.
Het punt wordt daarom verschoven naar de vergadering van februari.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe melkveestal in het landbouwgebied. Deze sluit aan bij de bestaande hoeve.

Mededelingen stadsbestuur:

Earth Hour: doof de lichten op 23 maart

Op zaterdag 23 maart wordt in BelgiŽ op initiatief van het WWF opnieuw Earth Hour georganiseerd. Die dag doven meer dan een miljard mensen in meer dan 1000 steden over de hele wereld tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten. Met dit sterke gebaar wil WWF bewijzen dat we, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

Ook het stadsbestuur van Mortsel heeft zich geŽngageerd om deel te nemen. De verlichting van de Sint-Benedictuskerk en het Lieven Gevaertmonument zal worden gedoofd.

Info-moment rond zonnepanelen…

Het stadsbestuur gaat in mei 2 info-momenten organiseren rond zonnepanelen.

Mededelingen:

Kippenactie

De bedeling van de kippenactie is gepland op zaterdag 27 april 2013.

Rondvraag

Geluidsnorm gasontspanstation stadsplein.

Op het gemeenteplein is een nieuw gasontspanstation geplaatst. Origineel had dit een stalen omkasting, maar deze werd verwijderd en vervangen door een draadkooi.

Dergelijke gasontspanstations veroorzaken een continu fluitend lawaai dat toeneemt in functie van het aardgasverbruik.

Omdat een draadkooi het lawaai totaal niet dempt, wordt er gevraagd naar eventuele klachten van buurtbewoners.
Erik Mertens heeft nog geen klachten van geluidsoverlast ontvangen.

Asbestsanering bij afbraak garages Elf Julistraat.

Nu er gestart is met het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe RVT aan de Hollandse Tuin, wordt er aandacht gevraagd voor de asbesttoepassingen van de te slopen gebouwen. Deze zijn in zeer slechte toestand (verweerd, bros, vrije vezels zichtbaar, overgroeid, …) .

Erik Mertens wordt gevraagd toe te zien dat de nodige maatregelen genomen worden om verspreiding van asbest in het milieu te voorkomen.

Strooien van de tram-en busbaan

Bij de voorstelling van de bouwaanvraag voor de heraanleg van de Liersesteenweg werd gesteld dat de vrije tram-en busbaan geen goten/riolering nodig had omdat het water kon afvloeien in de berm met de rijbaan. De bomen en planten in de berm zouden hiervan geen last ondervinden temeer de tramstrook niet gestrooid zou worden.
Er werd toen tevens gezegd dat

In praktijk merken we dat de Mortselse vrije tram-en busbanen gestrooid wordt door de stadsdiensten. In Antwerpen (vb. Grote Steenweg tussen Harmonie en Singel) wordt deze zone niet gestrooid.

Erik Mertens vraagt het na.

Sneeuwruimen van publiek domein

Daar waar de burger door de stad verplicht wordt zijn voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden, wordt vastgesteld dat de voetpaden gelegen langs openbare gebouwen niet geruimd worden. Er worden voorbeelden gegeven van verschillende zones in de stad.

Niet gestrooide straten het voor voetgangers het moeilijk hebben om heelhuids de rijbaan te kruisen zijn een tweede pijnpunt. Erik Mertens deelt mee dat enkel de hoofdbanen gestrooid worden.
Hierop wordt gesteld dat er niet gevraagd wordt om alle straten te strooien maar men vraagt dat er op strategische plaatsen voor veilige oversteekplaatsen gezorgd worden.

Thermografische foto’s en dakisolatie

 Er wordt gevraagd of de mogelijkheid bestaat om per wijk een initiatief te nemen rond daksiloatie op basis van de thermografische foto’s.

De thermografische foto’s zijn voor iedereen te bekijken op http://zoominopuwdak.antwerpen.be/.

Een collectief initiatief rond dakisolatie ligt moeilijk omdat de situatie en de mogelijk isolatietechniek van huis tot huis sterk verschilt waardoor een “gegroepeerde” prijsaanvraag onmogelijk is.

Er wordt gevraagd dat de milieuraad bekijkt welke concrete in initiatieven genomen kunnen worden in het kader van het energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid.

Bestemming parking achter stadhuis

Er wordt gevreesd dat de bebouwing van de nu leegstaande parking achter het stadhuis op korte termijn beslist gaat worden. De gronden zijn al overgeheveld naar het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium - en Pandenbeheer).

Men vraagt een advies op te stellen met de vraag deze zone van bebouwing te vrijwaren en deze een bestemming te geven die aansluit bij fort 4.

Transitiebeweging Mortsel

De vertegenwoordiger van de transitiebeweging deelt mee dat er in Mortsel een aantal werkgroepen opgericht zijn rond:

Burgemeestersconvenant

Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ze zullen die uitstoot op hun grondgebied met minstens 20 procent terugdringen tegen 2020. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.

Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.

Sedert de start begin 2009 hebben 4.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 160 miljoen inwoners.

Er wordt gevraagd of de stad (zoals al besproken is ter gelegenheid van “Sing for the climate”) het convenant wil aangaan.

Meer info: http://www.burgemeestersconvenant.eu

[Werking 2013]

laatste wijziging: 06/08/19