Verslag milieuraad 13 januari 2022

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 werd door Marc Tobback voorgesteld.

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

 Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2022.

 'Green Deal Sportdomeinen'

 Koen Cuypers geeft duiding bij het punt. Zie ook: https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein

 Met dit initiatief wil Sport Vlaanderen  investeren in kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. De bedoeling is door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem te ontwerpen, aan te leggen, te beheren en uit te baten.

 Koen Cuypers ziet hier een opportuniteit in voor de verdere ontwikkeling van het sportlandschap. Mogelijke partners van de stad Mortsel zijn hierbij de clusterraad Beleven, het Regionaal Landschap (dat zijn belangstelling al getoond heeft) en Natuurpunt.

Dit punt zal verder besproken worden (+ev. advies) in de milieuraad van februari 2022.

 Meer info:

Proces clusterraad rond “Klimaatplan 2030”: de stappen en vooral de juiste data

 Participatieproces verloopt in 3 groepen om in te kunnen spelen aan de verschillende maturiteit, dynamiek en inzichten:

 De standpunten van de verschillende actoren worden nadien gebundeld en dit document kan nadien in de milieuraad bekeken worden.

Ook andere gemeenten volgen een soortgelijk participatietraject. Het succes ervan varieert sterk van gemeente tot gemeente.

De toekomst van de werkgroep Klimaatactieplan binnen de clusterraad Ruimte zal volgende milieuraad bekeken worden.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Hernieuwd openbaar onderzoek van omgevingsvergunningsaanvraag stelplaats De Lijn

 Een (hernieuwd) openbaar onderzoek van omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe stelplaats voor De Lijn op het luchthavendomein was vereist om kleine projectaanpassingen te doen.

 Burgers die bezwaren bij eerste onderzoek gedaan hebben, worden niet verwittigd dat er een nieuw onderzoek lopend is.

Bij nazicht blijkt dat de wijzigingen in de aanvraag met vergrootglas te zoeken zijn. Voor zover opgemerkt, is er weinig gedaan met opmerkingen uit eerste openbaar onderzoek.

 -     

Mededelingen:

Behaagactie 2022

 Voor 2022 is het nog niet duidelijk hoe de organisatie van een behaagactie kan verlopen.

 Daar we in 2021 konden instappen in de actie van Natuurpunt Oude Spoorweg én het draaiboek (inclusief prijsafspraken) aangeleverd werd door de oorspronkelijke organisatoren, verliep de actie toch vlot.

Voor 2022 zijn deze overkoepelende afspraken niet meer aanwezig. Hierdoor zullen we mogelijks geconfronteerd worden met een versnipperde aanpak die meer werklast veroorzaakt én verliezen we het concurrentieel voordeel doordat de aankoophoeveelheid per organisator veel kleiner gaat zijn.

 Er zal gekeken worden of de behaagactie in de oude vorm niet voor een grotere zone kan georganiseerd worden door vb. de intercommunale IGEAN, net zoals in andere streken.

Kippenactie - annulatie

Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling heeft de Vlaamse overheid een reeks “no regret”-maatregelen afgekondigd die gelden voor gemeenten in een straal van 10 km rond Zwijndrecht.

 Een deel van Mortsel ligt in de zone van 5-10 km rond 3M waardoor men aanbeveelt om maximaal 1 ei van eigen kippen per week per persoon te eten. De kippen van de kippenactie produceren een veelvoud van deze dosis. Om deze reden wordt de kippenactie in 2022 niet georganiseerd.  

Rondvraag:

Tijdelijke werf van Infrabel in RUP-Sportlandschap

  Voor de tijdelijke werf (1 maand) van Infrabel in RUP-Sportlandschap en de daarbijhorende tijdelijke verharding (0.5 Ha) werd geen vergunning aangevraagd.

Er was een plotse melding van “inname openbaar domein”+ belemmering fiets-o-strade.

Er wordt geďnformeerd naar de reactie van ANB op deze feiten (en de overeenkomst met de pachter, die toeliet puin op het terrein te storten als verharding). Mogelijk is dit een aangrijpingspunt om de werfzone aansluitend te gebruiken voor natuurontwikkeling.

[Werking 2022]

laatste wijziging: 28/06/22