Verslag milieuraad 17 februari 2022

Advies 'Green Deal Sportdomeinen'

Op basis van de discussie tijdens de vergadering adviseert de milieuraad aan het stadsbestuur:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om het AGB te vragen om in te stappen in de Green Deal Sportdomeinen voor het Mortsel Sportlandschap.
De Green Deal beoogt buitensportdomeinen – niet enkel de terreinen op zichzelf, maar ook de omgeving -  duurzamer, groener en innovatiever te maken.
Met deze Green Deal kunnen de verschillende stakeholders vrijwillig hun krachten bundelen om de stedelijke sportinfrastructuur klaar te maken voor de toekomst door bewust in te zetten op bodem en watergebruik op en rond de sportterreinen.  

 De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis)  tussen overheden en verschillende partners (overheid, sportverenigingen, natuurverenigingen, …) met als doel vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen.

De milieuraad vraagt om volgende thema’s met een looptijd van 3 jaar uit de Green Deal Sportdomeinen (in level 2) te selecteren:

  Alhoewel aan de Green deal geen subsidieluik vanuit Vlaanderen gekoppeld is, heeft het toch een belangrijke meerwaarde voor de stad: -      sensibilisatie van de verschillende stakeholders -      bruggen slaan tussen intern en externe partners -      engagement formaliseren tussen de betrokken partijen   Omdat het AGB en niet de stad instaat voor het sportlandschap, is het logisch dat het AGB een centrale sturende en uitvoerende rol speelt bij het realiseren van de Green Deal Sportdomeinen.

Concreet merkt de milieuraad op:

 Meer info:

“Klimaatplan 2030” – Voorstellen

Volgende voorstellen werden gedistilleerd uit relevante punten en adviezen  die in de voorgaande werkjaren besproken werden:

Stad als voorbeeld

Klimaat door participatie met de burger

Klimaat door sturende maatregelen

Groenblauwe netwerken tot in de kern

 Duurzaam ondernemen

Lokale en circulaire consumptie

 Rapport klimaat en energie Mortsel

 Via provincies.incijfers.be stelt de provincie cijfergegevens ter beschikking waarmee het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid opgevolgd kan worden en waarbij de cijfers vergeleken kunnen worden met gelijkaardige gemeenten.

 Meer info:

‘Beplantingsplan sportlandschap’ van Stad Mortsel - Natuurpunt

 Natuurpunt heeft haar opmerkingen en suggesties rond het ‘Beplantingsplan sportlandschap’ aan de Stad Mortsel overgemaakt.

 Het regionaal landschap Rivierenland deelde eind 2021 mee dat:

Meer info:

 Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen:

Slechtvalken op schouw Agfa

 De slechtvalkencamera terug actief  (https://www.agfa.be/slechtvalken/webcam/ )

 Naast de slechtvalkenkast op Agfa, is er nu ook een geplaatst op het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen. Deze laatste kast is nog niet bevolkt.

 Hemelwaterplan

Een eerste visienota werd opgesteld.

Natuurpunt heeft nog enkele aanvullingen aangereikt (extra vijvers en plassen).

 Er is nog geen gecoördineerde versie beschikbaar.

 Woonuitbreidingsgebied Capenberg (Boechout)

 Er zijn plannen om het woonuitbreidingsgebied Capenberg op de grens met Mortsel (terminus tram 15) aan  te snijden.
 Men denkt aan de omvorming van een deel van het huidige landbouwgebied tot sportterreinen.

Het gemeentebestuur van Boechout geeft wel aan dat ze gaan voor een totaalvisie voor het ganse gebied én dat men de zone niet wil aansnijden voor bebouwing.

GECORO

 Er wordt nogmaals gevraagd om een poging te ondernemen om de GECORO te activeren/reanimeren.   

Rondvraag:

Grootte restafvalbakken bij verhuizing

Er werd vastgesteld dat de stad (via IGEAN) gestuurd worden naar het overnemen van de bestaande vuilcontainer die bij de woning hoort, ook al is het formaat niet aangepast (te groot) voor de gezinssituatie van de nieuwe bewoner. Dit is financieel ongunstig voor de nieuwe bewoner (hogere huurkost, groter voorschot) én extra inname van ruimte (wat problematisch is voor appartementen.
De nieuwe bewoners worden niet spontaan geïnformeerd dat ze hun vuilcontainer gratis kunnen inruilen naar een (kleiner) geschikter formaat.

Er wordt gevraagd dat de stad hun nieuwe inwoners proactief het meest geschikte formaat van restafvalbak voorstelt in plaats van de huidige gemakkelijkheidsoplossing te gebruiken (behoud bestaande container).   .

[Werking 2022]

laatste wijziging: 29/06/22