Verslag milieuraad 21 april 2022

Bespreking vergadering clusterraad “ruimte” – klimaatactieplan van 22/03/2022

Verslag vergadering: zie clusterraad

De punten die door de milieuraad, de clusterraad en het kernteam Stad Mortsel werden aangebracht zullen door Avansa gebundeld worden. Dit document gaat dan naar IGEAN als input voor het klimaatactieplan. Van zodra dit klaar is, zal er een terugkoppeling zijn met de milieuraad.

 Ondertussen zal Avansa al wel van start gaan door sommige punten/acties onder de aandacht te brengen.
Voorbeelden:

 Rond tuinen ontharden was er in de clusterraad veel “goesting”. Er zijn nog geen specifiek actie in het zicht.
Het ontharden van openbaar domein is een quick win. Wegnemen van stoeptegels en/of vergroten van boomspiegels  is een mogelijkheid (knelpunt: voldoende doorgang voor voetgangers – soms wordt effectieve breedte verkleind door geparkeerde fietsen)
Een andere optie is dolomietstroken aan te leggen (vb. Ridder Van Ranstlei). Naast de waterbuffering blijkt het wegnemen van tegels ook een positief effect te hebben op het opstuwen van voetpaden door boomwortels.

 De clusterraad “beleven” heeft meegewerkt aan het klimaatactieplan (via aanwezigheid jeugdraad op clusterraad ruimte). Vanuit de GECORO was slechts één persoon (voorzitter) aanwezig.

'Green Deal Sportdomeinen' – stand van zaken

 Er loopt overleg met het Regionaal Landschap en de beheerder van het sportlandschap.

 Sproeisysteem van de velden: dit gebeurd door grondwater omdat er te weinig oppervlaktewater beschikbaar is (weinig verharding).

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

“Argentabos”

 Een projectontwikkelaar denkt aan het ontwikkelen van 50 wooneenheden ter hoogte van “De Blauwe Regen”, het zgn. Argentabos. De helft van de zone wenst men te ontwikkelen, de rest (linkerzijde) blijft groen.

 De GECORO heeft twijfels bij dit project.

Mededelingen:

Behaagactie 2022

 De behaagactie zal terug georganiseerd worden i.s.m. Natuurpunt Oude Spoorweg, met bedeling op zaterdag 26/11/2022. .   

Rondvraag:

Sloop politiekantoor stadsplein - invulling

 Nu het oude politiekantoor links van het stadhuis gesloopt is, wordt er gevraagd naar de geplande invulling.

 Er wordt gehoopt dat de zone niet verhard gaat worden (invulling boom?)

 De brug naar fort 4 blijft in de planning, maar termijn is uitvoering is niet gekend.
De milieuraad stelt dat de realisatie van de brug een erg grote investering is, een bedrag dat beter gebruikt kan worden voor het ruimen van de fortgracht.

Werf sociale woningbouw – Drabstraat

 Er wordt gemeld dat afval van de werf wegwaait tot bij de buren.

De toezichter van de stad is ondertussen al ter plaatse geweest.

 Onkruidbranden voetpaden

 Er wordt gemeld dat het onkruidbranden weinig effectief is. Na enkele dagen was het onkruid (thv Station Mortsel) al terug groen.

 Mogelijk is mechanisch verwijderen even efficient.

[Werking 2022]

laatste wijziging: 29/06/22