Verslag milieuraad 9 november 2023

Advies afschaffing retributie hout op recyclagepark - gevolg stadsbestuur

Zie advies afschaffing retributie hout op recyclagepark - gevolg stadsbestuur.

Volgende bedenkingen werden er geformuleerd op de reactie van de stad:

Verlichting sportvelden sportlandschap

De verlichting van de sportterreinen in het sportlandschap wordt als erg fel aangevoeld en wordt “lichtvervuiling” verweten.

Uit het aanlegdossier voor het kunstgrasveld (zie hieronder) blijkt dat de aanleg van de verlichting is gebeurd op basis van een lichtstudie om na te gaan of aan de toepasselijke normen voor voetbalvelden kan voldaan worden (zie hieronder). De hoeveelheid licht is dus niet te hoog en kan ook niet verminderd worden als we aan de voorschriften van de sportbonden willen blijven voldoen.

 Gelukkig wordt deze verlichting bijna uitsluitend gebruikt in de periode waarin de vleermuizen in winterslaap zijn.

 Op vlak van energie wordt voorzien om ook hier op termijn verledding door te voeren.

Bij nazicht van de lichtstudie van de sportvelden sportlandschap is het jammer dat strooilicht  niet meegenomen wordt in de lichtberekening.
Er werden evenmin voorwaarden naar beperking strooilicht in teruggevonden.

Igean – groepsaankoop voor private laadpalen

Mortsel heeft niet ingetekend om mee de groepsaankoop van IGEAN voor private laadpalen te ondersteunen.
De stad vreest voor klachten die private laadpalen veroorzaken (o.a. parkeren in de voortuin).

 Mortsel maakt wel publiciteit voor publieke laadpalen (ook op private grote parkings)

 Diverse:

Tuinrangers – projectinfo

 Er werd geïnformeerd naar de kostprijs voor het opzetten van een project “tuinrangers”. Volgende cijfers werden aangeleverd:

Onder de vaste deelnamekosten vallen alle kosten die onlosmakelijk samenhangen met deelname aan het project. Dat gaat dan om eenmalige opstartkosten (bvb het rekruteringsproces) en doorlopende supportkosten (voorraadbeheer, effectmeting, communicatieondersteuning, …). Alsook een aandeel in de ontwikkeling van de Tuinrangers website, de opleiding en het adviesmateriaal.

De rangerkost van € 1.650 per vrijwilliger dekt de opleiding, uitrusting, verzekering en blijvende ondersteuning van de vrijwilligers in het lokale team.

 De tuinkost van € 40 per tuin dekt het adviesmateriaal en de safarikit voor elke tuin (twv € 25), en verder ook een forfaitaire onkostenvergoeding van € 15 voor de adviserende vrijwilliger, conform de Vlaamse Vrijwilligerswet.

 Elk jaar heeft het projectteam van Inverde de capaciteit om 15 nieuwe steden of gemeenten te onboarden. En helaas, voor 2024 zitten ze reeds helemaal volboekt (eigenlijk al overboekt).

 Indien de gemeente zou overwegen om te investeren in Tuinrangers, dan kan dit best opgenomen worden in het volgende bestuursakkoord.

 Meer info:

Compenstatie verharding door aanleg nieuwe busstelplaats

 Met een eventuele verwijdering van de verharding (wegenis) aan de vorige basebalvelden – nu projectzone van de luchthaven -  wordt slechts een fractie van de nieuwe betonnering voor de busstelplaats.

 Probleem van afdwingbaarheid: het is onduidelijk of de gemeente wel de mogelijkheid heeft om dit te ontharden: het is onduidelijk wie de eigenaar is van de zone.

 Het budget van WaterLink om te ontharden bedraagt jaarlijks 100.000 euro. Dit mag enkel ingezet worden op het openbaar domein – niet op privéterrein.

 Daarnaast is deze ontharding aan de luchthaven ook niet de meest dringende: de verharding watert niet af in een waterloop of riool, maar infiltreert lokaal naast de weg. Prioriteit van onthardingsprojecten moet gaan naar zones met afwatering naar de riolering.

 Er wordt gevraagd naar suggesties voor onthardingsprojecten van het openbaar domein; kleine en grote:

 Goede voorbeelden van ontharden straten: nieuwe aanleg Armand Segherslei

Kampioenschap tegelwippen

Resultaten tegelwippen

Mortsel is in de groep “middelgrote gemeenten” geland op de 9e plaats met 889.58 tegels per 1000 inwoners.

 Het is niet gekend wie de grootste bijdrage voor de score van Mortsel heeft geleverd.

 Meer info: https://vk-tegelwippen.be/tegelstand/

Mededelingen van het stadsbestuur

Hoeve Dieseghem krijgt een nieuwe hoevetuin – infomoment donderdag 16 november 2023 – hoeve Dieseghem 17-20u

Hoeve Dieseghem, één van de oudste plekken van Mortsel krijgt een nieuwe invulling. VELT Koude Beek zal rondom de hoeve, in de fruitboomgaard en op een braakliggend stukje grond, een nieuwe hoevetuin inrichten.
De plannen kwamen tot stand in overleg met de Heemkundige Kring Mortsel en Natuurpunt.
Lokaal bestuur Mortsel stelt dit terrein langdurig aan hen ter beschikking (gemeenteraadsbeslissing 24/10/2023).

VELT Koude Beek kijkt er alvast naar uit om aan Hoeve Dieseghem een mooie ecologische hoevetuin te realiseren voor en met iedereen die dat wil. Het wordt een tuin met een historische betekenis, een tuin vol eetbaar groen dat je kan proeven en een tuin met ruimte die uitnodigt tot bezinning en stilte en die troost kan bieden.
Iedereen is welkom om mee bij te dragen.

 Dit project sluit mooi aan bij de samentuinen die er momenteel al zijn in Mortsel. Hierbij worden stukjes openbaar groen ter beschikking gesteld om er duurzame ontwikkeling en buurtwerking te bevorderen. Een samentuin werkt verbindend en is een stimulans om burgerschap en engagement op te nemen.

 Meer info:

Klimaatwerf infosessie: renovatiewerf en Duurzaam verwarmen - 14 november 2023 om 20u - zaal 't Parkske…

In samenwerking met de lokale besturen van Edegem, Hove, Kontich en Mortsel organiseert Klimaatwerf een reeks gratis infosessies die je niet mag missen.
Deze sessies bieden waardevolle inzichten en praktische tips om jouw woning energiezuiniger te maken.

 Op 14 november 2023 gaat de infosessie “Renovatiewerf en Duurzaam verwarmen” door in zaal ’t Parkske (Mortsel) om 20u.

Tijdens deze sessie ontvang je:

 De Klimaatwerf infosessies zijn een uitstekende gelegenheid om te leren, vragen te stellen en te ontdekken hoe je op een duurzame manier jouw bijdrage aan het klimaat kunt leveren.

 Meer info: www.klimaatwerf.be .

Mededelingen

Behaagactie 2023

In 2023 kochten 26 klanten 563 planten en bomen; 7 fruitbomen en 24 klimplanten.

 De bedeling op zaterdag 25 november 2023 is vlot verlopen.
Al bij al was het spannend of het zou goed lukken: er waren maar 3 personen voor het samenstellen van de pakketten en 2 voor de bedeling.

 GECORO

 Op 18/12/2023 is er een nieuwe samenkomst van de GECORO.

 Op deze vergadering wordt het voorontwerp van het RUP Centrum met haar voorschriften voorgelegd ter advies.

Rondvraag

Fietskluizen (voor herstelservice)

 Fietskluizen fietspunt voor herstelling “pech onderweg” langs de fiets-o-strade: deze zijn verdwenen (vermoedelijk wegens te weinig benut).

Recyclage van PMD

 Men vraag zich af welk deel van de PMD-fractie effectief gerecycleerd wordt.

 Fost+ geeft aan dat van alle verpakkingen die op de Belgische markt gebracht werden, er 95% gerecycleerd werd, waarvan 81% in België.
Van de plasticfractie werd 61% gerecycleerd voor hergebruik.

Papiercontainers voor handelaars

 Los papierafval (van vb. handelaars) zorgt voor vervuiling van de winkelas. Gele papiercontainer zouden ingezet kunnen worden, maar dit is nog steeds vrijbijvend.

 Er wordt gevraagd naar sensibilisatie i.f.v. de lokale economie.

 Aziatische hoornaars

Er werden door de lokale imkers heel wat nesten van Aziatische Hoornaars gespot. Ze hebben deze (laten) verdelgen.

 In de herfst zwermen de koninginnen uit en zoeken ze een plek om te overwinteren.
Hun overwinteringsplaatsen zijn te herkennen als pingpongbalgrote papieren nestjes die te vinden zijn in vb. een tuinhuis, houtkot, … 
In het voorjaar gaan deze koninginnen uitvliegen en elders hun groot nest bouwen.

 Het is belangrijk om in het najaar/winter deze winternesten te detecteren en te verdelgen.

 Een knelpunt bij de bestrijding van de Aziatische Hoornaars is de kostprijs voor de burgers: dit kost ongeveer 140 euro, wat de particulier soms laat twijfelen.
Vermoedelijk kan een particulier in Mortsel 80% van deze kost recupereren via de subsidie voor verdeling van exoten.

Fietsbanden op recyclagepark

 Voor autobanden is er een terugnameplicht via de sectorfederatie. Hiervoor kan men o.a. terecht bij het recyclagepark.

 Op de IGEAN-containerparken moeten fietsbanden (binnen- en buitenbanden) bij het grof huisvuil.
Bij fietshandelaars worden sommige merken van fietsbanden wel gratis aangenomen voor hergebruik.

Tussen verschillende afvalcommunales zijn er ook verschillen: vb. bij IVAGO mogen de banden NIET bij het grof huisvuil.

 Er wordt gevraagd naar een fietsvriendelijker beleid rond fietsbanden door IGEAN met aandacht voor recyclage zoals bepaalde fietsverdelers nu al doen.

 Plastic zakjes op de markt

 Daar waar in supermarkten de plastic zakjes geband worden, zien we deze nog overvloedig uitgedeeld worden op de markt.

Er wordt gevraagd naar sensibilisatie om het zakjesverbruik op de markt ook te beperken.

 [Werking 2023]

laatste wijziging:laatste wijziging: 28/12/23