Verslag milieuraad 11 januari 2024

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 werd door Marc Tobback voorgesteld.   

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

 De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2024.

Zondagsrust

Je gazon maaien op zondag? Hout zagen? Verbouwen? …   Kan da? Mag da?…

 In Mortsel zijn dergelijke activiteiten door het politiereglement toegelaten tussen 10u en 20u op zondag.

 “Zondagsrust” heeft twee kanten die moeilijk te verzoenen zijn:

 Er werd gesteld dat dergelijke hinder best in overleg met de buren geregeld wordt in het kader van goed nabuurschap i.p.v. dit star te verankeren in een politiereglement.

Klimaatteam stad Mortsel - Wie? Wat? Hoe?

 Het klimaatteam van de Stad Mortsel bestaat uit de leidinggevenden van de cluster ruimte, aangevuld met de mobiliteitsambtenaar.

 Het klimaatteam werk rond het klimaatactieplan en evalueert dit jaarlijks.

 De resultaten worden ook teruggekoppelde naar de milieuraad.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen van het stadsbestuur

Deelauto’s in Mortsel

Mortsel heeft op 7december 2023 de ‘Elke buurt deelt’-award gewonnen omdat in de gemeente twee deelwagens per duizend inwoners beschikbaar zijn. Daarmee wordt de Vlaamse doelstelling voor autodelen gehaald.

 Advies afschaffing retributie hout op recyclagepark

 De negatieve reactie van IGEAN op het voorstel van de Milieuraad om retributie op afgifte van hout op het recyclagepark werd genomen door de directiecomité van IGEAN (niet door de raad van bestuur).

 Actie “Maai mei niet”

 Er is een nieuw maaiplan voor het openbaar groen in Mortsel: 30-40% van de oppervlakte gaat niet meer gemaaid worden.

 Boomspiegels/groenstroken in de straten zullen ook pas na mei een maaibeurt krijgen.

 Verledding - blauw licht

 Door de verledding is de component “blauw licht” vaak sterker aanwezig bij de openbare verlichting dan bij de traditionele lichtbronnen. Blauw licht heeft een impact op het bioritme / tot rust komen.

 Dit thema wordt opgevolgd door de gemeente. In bepaalde zones wordt om deze reden ook anderskleurige LED-lampen toegepast: vb. oranje LED-lampen in de fortzone.

Nieuw vervoersplan “De Lijn” – afschaffing haltes

 In Mortsel zijn er geen haltes afgeschaft (halte “Wouwstraat” werd wel verplaatst).

 In 2026 wordt deze efficiëntie-oefening herhaald.

Mededelingen

Advies afschaffing retributie hout op recyclagepark

De negatieve reactie van IGEAN op het voorstel van de Milieuraad om retributie op afgifte van hout op het recyclagepark werd genomen door de directiecomité van IGEAN (niet door de raad van bestuur).

Pastorijtuin St. Benedictus

De openstelling van de pastorijtuin St. Benedictus lijkt in zicht te komen.

 Het vereiste budget voor de openstelling is beschikbaar.

 Met het ziekenhuis lopen besprekingen om via deze weg een trage verbinding met het hospitaal te realiseren.

 Burenraad Agfa

 Op 25/01/2024 werd er opnieuw een burenraad georganiseerd door Agfa.

Rondvraag

Aquathermie in Mortsel?

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met (oppervlakte)water. Als men warmte onttrekt aan rioolwater, dan spreekt men van riothermie.

 De energiecoöperatie ZuidtrAnt gaat samen met Extraqt onderzoeken of  het water van fort van Oelegem niet gebruikt als warmtebron.

Het gebruiken van stilstaand oppervlaktewater rond vb. forten is interessant voor aquathermie toepassingen. Een verversing van het water is niet noodzakelijk (maar kan uiteraard wel handig zijn). De ‘verversing’ van de energie gebeurt door de omgeving. En hierbij is het voornamelijk de zoninstraling die zorgt voor de regeneratie

 Het stadsbestuur deelt mee dat in kader van de geplande renovatie van het reduit Fort 4 het wel interessant kan zijn omdat hier enkel verwarming op lage temperatuur nodig is en geen koeling (= verwarming van het water van de vijver). Dit dossier komt volgend jaar hopelijk terug in beweging (project ligt door gerechtszaken al geruime tijd stil).

 Meer info:

[Werking 2024]

laatste wijziging: 26/02/24