Statuten

De statuten van de Milieu Advies Raad werden vastgelegd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 juni 1992:

De gemeenteraad van 14/12/1999 heeft de aangepaste statuten goedgekeurd met betrekking tot het beheer van de werkingsmiddelen van de milieuraad - art. 4.2

In de gemeenteraad van 30 september 2003 werden de statuten opnieuw aangepast. Deze aanpassing wordt de stad opgelegd door het Vlaams gewest in haar evaluatie van de samenwerkingovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" van december 2001, dit om ze in overeenstemming te brengen met de milieuconvenant

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 september 2003

13. (A) Milieuadviesraad – Wijziging statuten – Goedkeuring.

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1992 tot oprichting van een milieuadviesraad;

Overwegende dat de statuten van de milieuadviesraad bij hetzelfde raadsbesluit werden goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadbesluit van 14 december 1999 waarbij goedkeuring werd gehecht aan een eerste wijziging van de statuten;

Overwegende dat de stad Mortsel de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ heeft ondertekend;

Overwegende dat in dit kader door de diensten van het Vlaamse gewest een aanpassing van de statuten van de milieuadviesraad wordt gevraagd om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat de milieuadviesraad in zitting van 8 mei 2003 een voorstel van aangepaste statuten heeft goedgekeurd, conform art.5 van de huidige statuten;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 23 september 2003;

Gelet op de artikelen 120 en 120 bis van de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT EENPARIG IN OPENBARE ZITTING:

Enig artikel:

goedkeuring te hechten aan de aangepaste statuten van de milieuadviesraad.

 

Statuten milieuraad

versie 30 september 2003

Artikel 1: OPRICHTING

Door het stadsbestuur van Mortsel wordt een milieuadviesraad opgericht.

Artikel 2: BEVOEGDHEDEN

2.1. De milieuadviesraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met bescherming en verbetering van het leefmilieu. De milieuadviesraad kan hiertoe ondermeer de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren, voorstellen ontwikkelen

2.2. De milieuadviesraad heeft tevens als opdracht een met redenen omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen op:

 • eigen initiatief;
 • verzoek van de bevoegde schepen voor leefmilieu;
 • verzoek van het college van burgemeester en schepenen;
 • verzoek van de gemeenteraad,

2.3. De milieuadviesraad brengt verplicht advies uit over:

 • het gemeentelijk milieubeleidsplan;
 • het gemeentelijk milieujaarprogramma;
 • de begroting en begrotingswijzigingen leefmilieu;
 • de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ met het Vlaamse gewest en de eventuele volgende overeenkomsten.

2.4 Om de adviesfunctie van de milieuadviesraad mogelijk te maken, zal de stad de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. Deze adviesvragen bevatten de volgende gegevens:

 • een duidelijke omschrijving van de vraag;
 • een vermelding van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de stad rekening moet houden;
 • een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies;
 • tevens alle nodige informatie en documenten met betrekking tot de dossiers waarover een advies wordt gevraagd.

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

2.5. Om het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit stedelijk milieu- en natuurbeleid kan de milieuadviesraad acties uitvoeren op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Artikel 3: WERKING:

Lidmaatschap:

3.1. Elke inwoner van Mortsel kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de milieuadviesraad en heeft er spreekrecht.

3.2. Om lid te worden dient men op te komen voor het algemeen milieubelang en te voldoen aan artikel 3.1.

3.3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks op de eerste werkvergadering bepaald. De deelnemers worden lid op basis van hun aanwezigheid op de bijeenkomsten van de milieuadviesraad: gedurende het voorbije jaar moet men minstens de helft van de vergaderingen hebben bijgewoond.

3.4. De leden zijn stemgerechtigd, uitgezonderd de ambtenaren en politieke mandatarissen van de stad Mortsel.

Structuur:

3.5.1. De milieuadviesraad is samengesteld uit leden en deelnemers, en een gemeentelijke milieuambtenaar. De schepen bevoegd voor leefmilieu kan de vergaderingen bijwonen.

3.5.3 Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden.

3.5.2 Ten minste één derde van de stemgerechtigde leden van de milieuadviesraad bestaat uit leden van een milieu-of natuurvereniging.

3.5.4 Er wordt naar gestreefd dat maximaal 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn.

3.6. De voorzitter en de secretaris worden gekozen door en uit de leden van de milieuadviesraad.

3.7. Het bureau van de milieuadviesraad wordt waargenomen door het coördinatiecomité. Hierin zetelen de voorzitter, de milieuambtenaar, en één of meerdere leden door de milieuadviesraad aan te duiden. De schepen verantwoordelijk voor leefmilieu kan de vergaderingen van het coördinatiecomité bijwonen. Het coördinatiecomité komt samen wanneer nodig.

3.8. De milieuadviesraad kan ter voorbereiding van haar werkzaamheden tijdelijke of permanente thematische werkgroepen installeren en kan hiervoor personen uitnodigen die niet tot de milieuadviesraad behoren. Het secretariaat van de werkgroepen wordt waargenomen door een daartoe door de milieuadviesraad aangeduid lid (of leden).

3.9 De milieuadviesraad kan zelf beslissen om waarnemers, op basis van deskundigheid uit te nodigen. De waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies.

Besluitvorming

3.10. De leden streven naar eensgezindheid.

3.11.1. De beslissingen en adviezen van de milieuadviesraad worden uitgebracht bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Afwijkende standpunten worden onder de vorm van een nota met de verschillende alternatieven aan het advies toegevoegd.

3.11.2 De niet-stemgerechtigde leden en waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies maar kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking van de milieuadviesraad mag hierdoor niet in het gedrang komen.

3.12. De adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Ze worden toegevoegd aan de notulen. Het stadsbestuur brengt de milieuadviesraad binnen drie maanden na de aflevering van het advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden. Als het niet gevolgd wordt, geeft de stad een motivering.

3.13 Een advies dat handelt over een inhoud waarover een andere stedelijke raad of commissie bevoegd is, kan met deze raad of commissie besproken worden en indien mogelijk wordt een gezamenlijk advies overgemaakt.

Werkjaar en eerste zitting

3.14. Het werkjaar van de milieuadviesraad start op de eerste kalenderdag van het jaar.

3.15. Op de eerste zitting van het werkjaar wordt het lidmaatschap bepaald en worden de voorzitter en het coördinatiecomité verkozen.

3.16. De milieuadviesraad vergadert minstens vier maal per jaar onder leiding van de door de leden verkozen voorzitter.

Jaarverslag :

3.17 De milieuadviesraad stelt een jaarverslag op dat bezorgd wordt aan de gemeenteraad. In dat jaarverslag komen ten minste de volgende elementen aan bod:

 • opsomming van bestaande reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuadviesraad;
 • samenstelling (namen, vertegenwoordigers van …/burgers, stemgerechtigd/niet stemgerechtigd, vaste waarnemers, functie binnen de milieuadviesraad);
 • financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de stad;
 • schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten;
 • een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen: onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de stad;
 • andere activiteiten (vb. gevoerde sensibiliseringsacties, educatieprojecten);
 • globale zelfevaluatie van de werking van de milieuadviesraad.

Dit jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van eventuele minderheidsstandpunten zijn openbaar

3.18 Samenwerking met andere adviesraden:

Er wordt naar gestreefd om intensief samen te werken met andere lokale adviesraden, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke thematische vergaderingen of door het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering van alle raden samen.

Ook de samenwerking met milieuraden op gelijke of andere bestuursniveaus wordt nagestreefd.

Artikel 4: MIDDELEN

4.1. De milieuadviesraad kan ter aanvulling van deze statuten een huishoudelijk reglement opmaken, dat ter kennisgeving aan de gemeenteraad dient voorgelegd te worden.

4.2.1. Het stadsbestuur stelt binnen zijn mogelijkheden aan de milieuadviesraad de middelen ter beschikking, ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. De gemeenteraad zal daartoe jaarlijks een budget voor werkingskosten voorzien.

Dit bedrag wordt gestort op de financiële rekening van de milieuadviesraad van Mortsel. De penningmeester (aan te duiden door het coördinatiecomité) voert het financieel beheer van de Milieu Adviesraad uit. Hij/zij legt jaarlijks een verslag ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en binnen de maand daaropvolgend aan het college van burgemeester en schepenen."

4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de nog niet verzekerde leden van het coördinatiecomité.

4.3. Er wordt bij het begin van het werkjaar aan de gemeenteraad een werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuadviesraad ter kennisgeving voorgelegd. Er wordt in de loop van de maand september aan de gemeenteraad een voorontwerp van werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuadviesraad voor het daaropvolgende werkjaar ter kennisgeving voorgelegd.

Artikel 5: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

5.1. Op vraag van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen en/of de milieuadviesraad, kan een voorstel tot wijziging van de statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

5.2. Het voorstel tot wijziging van de statuten, uitgaande milieuadviesraad, moet goedgekeurd worden door minstens 75 % van de leden bij een aanwezigheid van 75 % van de leden. Bij onvoldoende aantal wordt bij een tweede oproep geldig beraadslaagd, ongeacht het aanwezige leden, bij gewone meerderheid der stemmen.

 

Huishoudelijk reglement

1. Zetel

De zetel van de gemeentelijke milieuraad Mortsel en het coördinatiecomité is gevestigd op het gemeentehuis van Mortsel, Stadsplein 1, technische dienst.

2. Lidmaatschap

De milieuraad bestaat uit deelnemers, leden en niet-stemgerechtigde leden.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks op de eerste werkvergadering bepaald conform de statuten.

Niet stemgerechtigde leden zijn die leden die tengevolge van een politiek mandaat of hun tewerkstelling als gemeentelijk ambtenaar conform de statuten niet in aanmerking komen voor stemrecht.

Deelnemers zijn al diegenen die aan de vergadering van de milieuraad deelnemen zonder er lid van te zijn.

3. Vergaderingen

De vergaderingen van de milieuraad hebben plaats in een gemeentelijk lokaal in Mortsel.

De vergadering wordt bijeengeroepen door het coördinatiecomité

 1. hetzij op eigen initiatief
 2. hetzij op vraag van vijf leden (schriftelijk aan het coördinatiecomité). De milieuraad moet dan binnen de 14 dagen bijeen komen.

Het coördinatiecomité roept minstens 10 dagen voor de vergadering de leden en deelnemers op. Deze oproeping vermeldt de dagorde. Voor uiterst dringende aangelegenheden kan van deze procedure worden afgeweken door het coördinatiecomité.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken. Wanneer het persoonsgebonden materies betreft is de stemming schriftelijk en geheim.

Tijdens de vergaderingen waakt de secretaris-verslaggever erover dat een lijst wordt rondgegeven waarop de leden en de deelnemers hun aanwezigheid kunnen noteren.

Wanneer men verhinderd is een vergadering bij te wonen, verwittigt men het coördinatiecomité.

4. Coördinatiecomité

Naast de voorzitter en gemeentelijke milieuambtenaar zetelen in het coördinatiecomité max. 10 door de milieuraad verkozen leden.

Een secretaris-verslaggever wordt aangeduid binnen het coördinatiecomité. Hij/Zij is belast met de redactie van de verslagen van de vergaderingen van milieuraad en coördinatiecomité.

Het coördinatiecomité heeft o.m. tot taak voorbereiding en bijeenroeping van de milieuraad, verspreiding van de verslagen, uitvoering van de beslissingen van de milieuraad, opvolging van adviezen, informatie verzamelen over milieu-aangelegenheden, kennisneming van de briefwisseling, opvolging van het budget,bijhouden van dossiers.

5. Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van de milieuraad en het coördinatiecomité.

Hij/Zij tekent samen met de secretaris-verslaggever alle stukken van de milieuraad en het coördinatiecomité.

Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door het in leeftijd oudste lid van het coördinatiecomité.

6. Verkiezing voorzitter

Wordt als verkozen beschouwd

 1. de kandidaat die 50% +1 van de stemmen behaalt.
 2. indien echter in een eerste stembeurt geen van de kandidaten dit aantal behaalt, dan dient er een tweede stembeurt georganiseerd
 3. in deze stembeurt komen enkel de kandidaten, die de twee hoogste aantal stemmen behaalden in de eerste stembeurt, nog in aanmerking voor de verkiezing.
 4. in de tweede en volgende stembeurten wordt dezelfde procedure gevolgd totdat er een kandidaat de 50% +1 stemmen behaalt. Blanco en ongeldige stemmen komen niet in aanmerking voor de berekening van het quorum.

7. Verkiezing leden coördinatiecomité

 1. Wanneer er minder kandidaten zijn dan te begeven mandaten, zijn die kandidaten gekozen die in de eerste stemronde 50%+1 van de stemmen behalen.
 2. Wanneer er meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten , zijn die kandidaten gekozen die in de eerste stemronde 50%+1 van de stemmen behalen. Wanneer in dat geval het aantal gekozenen het maximum aantal te begeven mandaten zou overschrijden zijn enkel diegenen verkozen die de tien hoogste aantal stemmen behaalden.
 3. Wanneer na de eerste stemronde géén 4 leden werden gekozen, gaat de raad over tot een tweede stemronde tussen die kandidaten die niet werden verkozen. Voor deze stemronde gelden dezelfde regels als voor de eerste stemronde.
 4. De verkiezing van de leden van het coördinatiecomité kan nooit meer dan 2 stemrondes tellen.

 

Afsprakennota tussen het stadsbestuur en de milieuraad

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 september 2003

14. (A) Milieuadviesraad – Afsprakennota – Goedkeuring.

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1992 tot oprichting van een milieuadviesraad;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden tot wijziging van de statuten van de milieuadviesraad;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 23 september 2003;

Gelet op de artikelen 120 en 120 bis van de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT EENPARIG IN OPENBARE ZITTING:

Enig artikel:

goedkeuring te hechten aan volgende afsprakennota, waarin volgende afspraken tussen de milieuadviesraad en de stad zijn vastgelegd:

Afsprakennota tussen stadsbestuur en milieuadviesraad

versie 30 september 2003

Naast de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement (o.a. betreffende de adviesverlening) zijn volgende afspraken van toepassing tussen milieuadviesraad en stadsbestuur:

Financiële middelen

Conform de statuten krijgt de milieuadviesraad van het stadsbestuur elk jaar een werkingsbudget.

De werkingsmiddelen voor het huidige werkingsjaar worden toegekend na goedkeuring van het financiële verslag van het vorige werkingsjaar door de stadsontvanger.

Logistieke steun

Het stadsbestuur stelt de lokalen voor vergaderingen en andere activiteiten van de milieuadviesraad gratis ter beschikking en staat in voor de verdeling van de uitnodigingen en verslagen van de milieuadviesraad. Waar nodig wordt ook materiële ondersteuning bij de organisatie van bepaalde activiteiten voorzien (haagplantactie, kippenactie, jaarmarkt, …). De milieuadviesraad kan gebruik maken van de stedelijke informatiekanalen voor de bekendmaking van haar werking en activiteiten. De milieuadviesraad kan rekenen op de medewerking van de milieudienst en waar van toepassing de andere diensten van de stad, bij de organisatie en uitvoering van zijn werking. Het postadres van de milieuadviesraad is het postadres van de technische dienst van de stad Mortsel.

Informatie

Het stadsbestuur stelt de door de milieuadviesraad gevraagde informatie zo snel mogelijk ter beschikking en stelt op eigen initiatief de voor de milieuadviesraad relevante informatie ter beschikking. De milieuadviesraad heeft een afgevaardigde in de GECORO, de coördinatievergadering van de verschillende stedelijke adviesraden, de burenraad van Agfa Gevaert, de overlegvergadering luchthaven Deurne en is betrokken bij de opmaak en uitvoering van het GNOP, het milieubeleidsplan en het mobiliteitsplan. De milieuadviesraad Mortsel organiseert regelmatig overleg met de milieuraden van de buurgemeenten.

[Wat is de Milieuraad?]

laatste wijziging: 21/07/98