Advies actualisatie mobiliteitsplan

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 13 december 2012:

De milieuraad merkt op dat in het nieuwe mobiliteitsplan de wijkcirculatieplannen om het sluipverkeer te beperken, niet concreet ingevuld zijn (enkel de zones zijn gemarkeerd).

De milieuraad betreurt dat er weinig of geen inspraak van bevolking en middenveld was bij het actualiseren van het plan. Men heeft een kans gemist om een breed draagvlak voor het plan te creŽren, en tegelijkertijd te sensibiliseren.

De milieraad vraagt dat het stadsbestuur in de toekomst bevolking en middenveld betrekt bij de planning en uitvoering van de wijkcirculatieplannen en het opstellen van nieuwe mobiliteitsplannen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuraad heeft vastgesteld dat het verbrede en verdiepte gemeentelijk mobiliteitsplan onlangs definitief is goedgekeurd en betreurt de zeer beperkte inspraakmogelijkheden in dit dossier.
De milieuraad vraagt aan het bestuur om meer betrokken te worden bij de opmaak van de wijkcirculatieplannen.

Het college van burgemeester en schepenen voorziet conform het nieuwe bestuursakkoord de opmaak van de wijkcirculatieplannen in de komende jaren. Er worden inspraakmogelijkheden voorzien, maar vorm en tijdstip sijn nog niet bekend. Er wordt een toelichting voorzien aan gemeenteraad en adviesraden of mogelijk een forum waar de plannen worden toegelicht aan een afvaardiging van de adviesraden.  ... "

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13