Advies houtstook

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het toenemend gebruik van biomassa (hout) als brandstof omwille van klimaat- of financiŽle overwegingen blijkt (naast o.m. wegverkeer) een aanzienlijk aandeel te hebben in het stedelijk fijn stof.

De gemiddelde bijdrage aan PM10 (stofdeeltjes < 10 Ķm) door houtverbranding is waarschijnlijk even groot als de primaire bijdrage van uitlaatemissies door wegverkeer. Houtverbranding verdient daarom ook voldoende aandacht in de beleidsaanpak van de fijnstofproblematiek om de gezondheidseffecten van fijn stof te verminderen.

De bijdrage van houtverbranding is het hoogst in de koudste helft van het jaar (oktober tot maart). In deze maanden komen ook de meeste PM10 dagoverschrijdingen voor.

Een tijdelijk beperking van de uitstoot door houtverbranding kan effectief zijn om de grootte van smogpieken in de winter te beperken.

Bovendien is het ook een efficiŽnte en effectieve manier om de bevolking te sensibiliseren in verband met de schadelijke effecten van houtverbranding.

Advies milieuraad van 13 december 2012:

De milieuraad vraagt om, conform het nieuwe Vlaamse luchtbeleidsplan van 30/03/2012, het politiereglement uit te breiden met een verbod op houtstook (of andere vaste brandstoffen) tijdens officiŽle smogperiodes (met uitzondering voor woningen waar het verbranden van vaste brandstoffen de enige vorm van verwarming is).

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/03/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De Vlaamse overheid stelt in haar nieuwe luchtbeleidsplan voor om tijdens de officiŽle periodes van wintersmog het verbranden van hout en andere vaste brandstoffen (pellets, steenkool, Ö) te beperken omdat deze verbranding zorgt voor de uitstoot van belangrijke hoeveelheden fijn stof (PM10).
Om deze beperking in praktijk te kunnen afdwingen, stelt de milieuraad voor om in het uniform gemeentelijk politiereglement een verbod op het verbranden van vaste brandstoffen in te stellen tijdens de officiŽle wintersmogperiodes, behalve voor gebouwen waar het verbranden van vaste brandstoffen de enige vorm van verwarming is (in de meeste gebouwen is het verbranden van vaste brandstoffen in een kachel of open haard vooral toegepast als bijverwarming en sfeerelement).

Het college van burgemeester en schepenen sensibiliseert de inwoners nu reeds regelmatig rond dit thema via Mortsel-info en de website en is bereid om het gevraagde verbod in te voeren bij de eerstvolgende wijziging van het uniform gemeentelijk politiereglement.  "

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13