Advies bijkomende volkstuinen

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De huidige hype rond tuinieren zorgt voor een nog grotere vraag naar volkstuinen of pluktuinen. In Mortsel is de ruimte hiervoor beperkt en wordt constant aan het bestaande areaal geknabbeld door nieuwbouw.

Een studie van de UGent uit 2010 concludeert dat de vraag naar volkstuinen slechts voor 1/3 ingevuld wordt.

Ecologisch geëxploiteerde en publiek toegankelijke volkstuinen dragen bij tot de biodiversiteit en de sociale cohesie binnen de stad. Ook hebben ze een educatieve functie. Een volkstuin heeft zo niet enkel een private functie (genot van de tuinder), maar ook een publieke functie.

Advies milieuraad van 13 december 2012:

De milieuraad Mortsel vraagt het stadsbestuur om het areaal volkstuintjes in de stad op korte termijn te vergroten. De milieuraad, Velt en de transitiebeweging willen graag met de stad aan tafel zitten bij de zoektocht naar geschikte terreinen.

Velt Groot Mortsel en de Transitiebeweging (organisaties die hun expertise reeds bewezen hebben in vb. Brasschaat en Schoten) zijn geďnteresseerd om de bijkomende zones met volkstuinen duurzaam uit te baten.
Door deze verenigingen te laten toezien op de organisatie van de volkstuinzones, kost het de stad weinig moeite om de volkstuinen te realiseren en uit te baten.
De randvoorwaarden voor “ordelijke” volkstuinen zoals toezien op uniformiteit van de afsluitingen van percelen, berghokken, gebruik van herbiciden, oneigenlijk gebruik van de percelen als siertuin, opslagplaats of andere ongewenste bestemming wordt door de verenigingen verzorgd.

Om de nieuwe volkstuinen een start te geven, kan gebruik gemaakt worden van de projectoproep van Vlaams minister voor plattelandsbeleid Kris Peeters. Projecten kunnen a rato van 75% gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro. Ze krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar. De projectvoorstellen moeten ten laatste tegen 30 april 2013 aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezorgd worden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... Advies van 13 december 2012 over bijkomende volkstuinen (uitgesteld in zitting van 4 maart 2013) De Vlaamse landmaatschappij VLM heeft op initiatief van minister-president Kris Peeters een projectsubsidie voor o.m. gemeentebesturen voorzien voor de aanleg van nieuwe zones voor volkstuinen. De subsidie bedraagt 75% van de kostprijs met een max. van 15.000 euro. Bij de uitvoering van de projecten wordt bij voorkeur samengewerkt met lokale verenigingen. De milieuraad meldt dat VELT afdeling groot Mortsel en de transitiebeweging interesse zouden hebben om een volkstuinenproject op te richten.
Projectvoorstellen moesten voor 30/4/2013 bij VLM worden ingediend

Het college heeft in het nieuwe bestuursakkoord de ontwikkeling van gemeenschappelijke stads- en moestuinen als aandachtspunt opgenomen.

Het college heeft in samenwerking met de transitiebeweging en VELT naar een locatie gezocht maar er is tot op heden geen passende locatie gevonden. Het stadsbestuur blijft bereid om eventuele projecten gemeenschappelijke stads- en moestuinen te ondersteunen en zal deze waar mogelijk integreren in nieuwe projecten (vb RUP Koeisteerthofdreef)   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13