Advies actualiseren stedelijke regelgeving om energieopwekking bij nieuwbouw te faciliteren

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Europa wil dat er tegen 2021 nog enkel bijna nul-energiewoningen gebouwd worden (voor overheidsgebouwen =2018)

Om dit te kunnen realiseren worden de normen systematisch verstrengd. Zo zal tegen 2014 de norm E60 van kracht zijn.

De Vlaamse regering heeft op 28/09/2012 de energieprestatieregelgeving aangepast. Het E-peil E60 is uitgebreid met een norm voor energieopwekking. De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG).
Zo zullen nieuwe gebouw en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden én waarvoor een E-peileis geldt vanaf 1 januari 2014 (actief moeten bijdragen aan de energieproductie door een van volgende mogelijkheden:

 

Voorbeelden knelpunten:

Zonnepanelen
  • Beschaduwing door (straat)bomen
  • Beschaduwing door toekomstige projecten
  • Dakvorm, -orientatie en –helling
  • Capaciteit distributienet elektriciteit
  • Nieuwe ontwikkelingen zoals zonnegevel
Zonneboiler
Warmtepomp
  • Capaciteit distributienet elektriciteit
  • "stelen” van warmte bij buren bij bodemwarmtepompen
Biomassaketel
  • Wat met de emissie(normen)?
Stadsverwarming en -koeling
  • Stedenbouwkundige inplanning
  • Wie organiseert dergelijke projecten?
Participatie in een project dat energie opwekt

 Er blijft weliswaar nog één uitweg: voor bouwprojecten die niet één van de zes maatregelen volgens de geldende voorwaarden toepassen, wordt het maximaal E-peil 10% strenger.
Voldoen aan de strengere E-peileis kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen …

Opmerking:

Advies milieuraad van 13 december 2012:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om op korte termijn te bekijken welke knelpunten er bestaan om de nieuwe energieprestatieregelgeving eenvoudig en kostenefficiënt te implementeren voor nieuwbouw. Ook dienen de gemeentelijke regelgeving en het lokale beleid op de nieuwe regelgeving afgestemd te worden zodat de investeerders waarborgen krijgen dat ze hun installaties ten allen kunnen blijven benutten.

De doorlooptijd van een nieuwbouwproject is al snel langer dan een half jaar. Beslissingen zijn daarom al tegen midden 2013 aangewezen om toekomstige bouwers de nodige informatie en garanties te geven voor hun bouwkeuzes.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/03/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De Vlaamse regering heeft onlangs de energieprestatienormen voor nieuwbouw verder verstrengd. Hierdoor dienen nieuwe gebouwen vanaf 2014 zelf een deel van het benodigde energieverbruik op te wekken d.m.v. één van volgende technieken: fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of gebruik van een gemeenschappelijk verwarmingssysteem op wijkniveau.
De milieuraad vraagt aan het bestuur om bij de uitvoering van het lokale beleid en regelgeving (bouwverordening e.d.) rekening te houden met deze nieuwe bepalingen en de nodige voorzorgen te nemen om een vlotte implementatie van deze regelgeving mogelijk te maken (o.m. rekening houden met vermijden van beschaduwing zonnepanelen, technische beperkingen warmtepomp in stedelijke omgeving, luchtkwaliteit bij verbranding van biomassa, gemeenschappelijke verwarming mogelijk maken in verkavelingsvergunningen, …)

Het college wil het bouwen of verbouwen van energiezuinige gebouwen en het opwekken van hernieuwbare energie aanmoedigen. Binnen de lokale mogelijkheden en bevoegdheden (opmaak nieuwe bouwverordening, RUP’s, behandelen van vergunningsdossiers) zal met bovenstaande regelgeving en het advies van de milieuraad rekening worden gehouden.   "

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13