Advies geen bebouwing parking achter stadhuis

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Achter het stadhuis ligt een parking die in het rup stadsplein ingekleurd is voor de bouw van appartementen.

Advies milieuraad van 21 februari 2013:

De milieuraad vraagt dat het nieuwe stadsbestuur de bouwplannen voor de parking achter het stadhuis definitief opbergt. De zone hoort zowel ruimtelijk als cultuurhistorisch bij fort 4.

Fort 4 is een uniek natuurmonument. Het moet dan ook maximaal gerespecteerd en gevrijwaard worden.
De milieuraad is van oordeel dat een verdere bebouwing van het buitenglacis absoluut moet vermeden worden.

De dubbele Antwerpse fortengordel een bakenreeks op provinciaal niveau. Fort 4 is een visuele blikvanger en fungeert als oriëntatiepunt.
De heraanleg van het buitenfort kan de aanpalende straten en gans de stad dichter betrekken bij het fort (zie GRS - Gewenste groenstructuur).
Het inkapselen van het fort in bebouwing maakt het monument minder zichtbaar vanuit het stadscentrum en haalt de daarnet beschreven doelstellingen onderuit.

Het creëren van ‘doorzicht’ zoals beschreven in het RUP om toch contact te hebben met het fort wordt als een doekje voor het bloeden aanzien. Het effect ervan is zo minimaal dat de milieuraad deze oplossing als ‘cosmetisch’ ervaart en als ‘niet serieus te nemen’ afschrijft.

Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 11.04.1984 werden de oude delen van Fort 4, meer bepaald het binnenfort, de droge gracht, de contre-escarpe, de escarpe, de ingang, het hoofdfront, de caponnière, de halve caponnière links, de halve caponnière rechts, het officierengebouw en de totale aanleg gevormd door buitenglacées, grachten en aarden wallen om reden van de historische waarde beschermd als monument.
De bestaande (maar nooit vergunde) parking achter het stadhuis maakt voor de milieuraad integraal deel uit van het buitenglacis en dient dus terug parkgebied moet worden.

Er wordt getwijfeld of bij de ontwikkeling van nieuwe bebouwing wel plaats is voor sociale woningbouw, het enige soort van bebouwing waar Mortsel nog nood aan heeft.

Er wordt gevreesd dat de bebouwing de poort openzet naar verdere bebouwing van het buitenglacis - een plan kan immers snel gewijzigd worden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... De milieuraad vraagt het nieuwe stadsbestuur om de bouwplannen voor de vroegere parking langs de L Dosfellei op te bergen en deze zone, die ruimtelijk en historisch gezien deel uitmaakt van het buitenglacis Fort 4, terug te integreren in het parkgebied Fort 4

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat er op deze vroegere parking zal worden gebouwd binnen de contouren van het RUP Stadsplein. Het college komt niet terug op de genomen beslissing. Er loopt momenteel een procedure bij VLAREBO. Financieel is het onhaalbaar om hiervan af te wijken.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13