Advies uitbating recyclagepark IGEAN

Advies Milieu Advies Raad:

Advies milieuraad van 16 mei 2013:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om haar vertegenwoordiging in IGEAN volgende punten te laten agenderen :

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuraad heeft een aantal opmerkingen over de werking van het containerpark en in bijzonderheid de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, de werking van de weegbrug, en de communicatie.

Het college stelt vast dat IGEAN zowel schriftelijk als mondeling (aanwezigheid Hilde Boydens op milieuraad) reeds de nodige toelichting heeft gegeven bij de vragen en opmerkingen van de milieuraad. Voor wat betreft de opmerkingen op het vlak van communicatie werd de bewegwijzering verbeterd en is er zowel via de eigen communicatiekanalen (afvalkalender, Mortsel-info en website) als die van IGEAN (afvalkrant en website) bijkomende communicatie georganiseerd.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13