Verhoging gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De stad Mortsel wil de gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur verhogen tot het maximaal wettelijk toegelaten bedrag van 1.4121 euro.

  Huidige drinkwaterprijs Drinkwaterprijs na verhoging gemeentelijk bijdrage
Waterprijs 1,5252 euro 1,5252 euro
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage 1,.0094 euro 1,0094 euro
Gemeentelijke saneringsbijdrage 0,.5300 euro 1,.4121 euro
Totaal: 3,0646 3,9467 euro
Stijging:   + 29%

De gemeentelijk saneringsbijdrage kon lang tijd laag gehouden worden doordat Agfa erg veel water afnam en daardoor bijna de helft van de geïnde saneringsbijdrage voor zich nam.
Door nieuwe investeringen van het bedrijf is het waterverbruik van Agfa én de daaraan gekoppelde saneringsbijdrage sterk gedaald.

Rio-Link beschikt niet meer over voldoende inkomsten om de geplande investeringen en onderhoudswerken uit te voeren.
De stad Mortsel kiest ervoor om het tekort aan te vullen door een verhoging van de saneringsbijdrage i.p.v. het bij te passen met gemeentelijke middelen.

Advies milieuraad van 17 juni 2013:

De milieuraad kan onmogelijk enthousiast zijn door deze bijkomende lastenverhoging voor de burger gezien ze niet gecompenseerd wordt door een evenredige verlaging van de gemeentelijke opcentiemen.

De milieuraad vindt het positief dat RioLink over ‘vaste’ inkomsten beschikt om de broodnodige werken aan de riolering uit te voeren. Hierdoor kunnen deze werken uitgevoerd worden zonder dat begrotingstechnische redenen de werken belemmeren of vertragen.

De milieuraad vraagt zich wel af of het investeringsritme op het huidige niveau gehandhaafd moet worden. Een fasering over een langere periode kan de lastenverhoging beperken.

De milieuraad is zeker niet tegen het principe 'de vervuiler betaalt' conform het decreet integraal waterbeleid.
Water, een basisrecht, dient wel voor elke burger toegankelijk te blijven.
De verhoging van de saneringsbijdrage is een asociale belasting gezien ze niet inkomensgerelateerd is.

Een getrapte heffing die excessief waterverbruik ontmoedigt verdient de voorkeur boven een lineaire heffing vanaf de eerste liter waterverbruik. De milieuraad stelt daarom voor de “gratis” geleverde 15 m³ water per persoon ook vrij te stellen van de rioleringsbijdrage.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"...De milieuraad is voor een getrapte heffing waarbij kleine verbruikers aan een lager tarief belast worden dan grote verbruikers en stelt voor om een vrijstelling te verlenen op de eerste 15m³/persoon.
De milieuraad stelt eveneens voor om het investeringsritme in de openbare riolering (verdere spreiding van de nodige investeringen in de tijd) te vertragen zodat bijdrage aan Riolink niet te hoog oploopt.

Het college meldt dat de gemeentelijke saneringsbijdrage volgens dezelfde principes als de gewestelijke saneringsbijdrage wordt berekend en geïnd. De bestaande sociale correcties voor zowel de gemeentelijke als gewestelijke saneringsbijdrage blijven behouden en vormen in combinatie met de gratis levering van 15m³ drinkwater per persoon per jaar voldoende waarborgen om het principe ‘water als basisrecht voor iedereen’ te behouden.
De financiële toestand van het stadsbestuur en Riolink zorgen er nu reeds voor dat er bepaalde projecten later moeten worden uitgevoerd dan gepland. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13