Advies aanpassing subsidiereglement milieuzorg en duurzame aankopen scholen

Inleiding:

De subsidies verpakking etenswaren en composteren hebben nog weinig effect. Uit de subsidieaanvragen in het verleden blijkt dat de overgrote meerderheid van de scholen ondertussen voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld voor het verkrijgen van de subsidie verpakking etenswaren (brooddozen en drankverpakkingen). Daarnaast bestaan er reeds gratis vormingen voor scholen via FostPlus en IGEAN rond afvalbeheer op school (Leren Afval Beheren op School voor basisonderwijs en Da’s proper voor secundair onderwijs). Er worden de laatste jaren geen subsidies compost meer toegekend omdat deze subsidie maar eenmalig (niet jaarlijks) kon worden verkregen.

De subsidie fair trade en bio wordt behouden in kader van het project FairTradeGemeente dat voorschrijft dat ook de scholen betrokken moeten worden bij dit project. De doelgroep wordt uitgebreid door ook het deeltijds kunstonderwijs (ABK en AMWD) en het volwassenenonderwijs (LBC en CVO) te betrekken.

Milieuzorg Op School (MOS) is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) gericht tot kleuter-, basis- en secundaire scholen. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogische verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit systeem uit op maat van de school. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf. Er kan rond verschillende milieu-thema’s worden gewerkt (afval, energie, natuur, mobiliteit, water). MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. Een MOS-begeleider helpt de school bij de opstart van het project en volgt het proces op. Voor Mortsel gebeurt deze begeleiding door het PIME (Provinciaal Instituut voor MilieuEducatie).

Er wordt voorgesteld deze subsidie te behouden met aanpassing van de evaluatie. De subsidie werd tot nu toe enkel toegekend als de school een MOS-logo behaalde. In de toekomst zullen door MOS echter geen logo’s meer worden toegekend maar zal er worden gewerkt met een andere vorm van waardering. Daarom wordt voorgesteld om de subsidie toe te kennen indien na controle bij de organiserende instantie blijkt dat de school effectief heeft gewerkt rond een MOS-project en hiervoor door MOS begeleid werd. Bijkomende voorwaarde voor de middelbare scholen is dat de school deelneemt aan de zwerfvuilactie georganiseerd door de stad. .

Overzicht wijzigingen:

subsidie 2010 2013
verpakking etenswaren
 • aan- en verkoop van drank uitsluitend in herbruikbare statiegeldflessen, zelfbereide dranken in herbruikbare bekers
 • sensibilisatie over brooddozen en herbruikbare drankverpakkingen
 • bijkomende voorwaarde voor middelbare scholen: deelname zwerfvuilactie georganiseerd door stad
 • subsidie: 1,5 euro per leerling per schooljaar
 • /
composteren
 • plaatsing van minimum 1 compostvat of -bak voor verwerking afval
 • composteren integreren in lessenpakket
 • subsidie: 0,50 euro per leerling, eenmalig
 • /
fair trade en bio
 • aankoop fair trade en/of bio producten, plus sensibilisatie
 • subsidie: 30% van factuur met maximum 1 euro per leerling per schooljaar
 • aankoop fair trade en/of bio producten, plus sensibilisatie
 • subsidie: 30% van factuur met maximum van 200 euro per schooljaar
 • ook voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs
Milieuzorg Op School (MOS)
 • deelname aan project MOS van Vlaamse overheid
 • subsidie indien behalen van een logo
 • subsidie: 1,50 euro per leerling - deelname aan project MOS van Vlaamse overheid
 • subsidie na evaluatie door organiserende instantie
 • subsidie: 250 euro per schooljaar
 • bijkomende voorwaarde voor middelbare scholen: deelname zwerfvuilactie georganiseerd door stad

Advies milieuraad van 10 oktober 2013:

De milieuraad geeft gunstig advies aan de door het stadsbestuur voorgestelde aanpassingen maar vraagt om ook de aankoop van lokale producten van bij voorkeur biologische landbouw aan te moedigen omwille van de negatieve milieuimpact van transport van landbouwproducten over grote afstanden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"....  De milieuadviesraad geeft een positief advies maar vraagt het bestuur om vooral de aankoop van lokale producten van biologische landbouw aan te moedigen om transport van voedingsmiddelen over grote afstanden te voorkomen.

De gemeenteraad (22 oktober 2013) keurde het gewijzigde subsidiereglement goedgekeurd. De aankoop van lokale producten van biologische landbouw wordt door dit reglement aangemoedigd maar in het kader van de engagementen rond de Fair Tradegemeenten, wordt ook de aankoop van Fair Trade producten gesubsidieerd.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/03/14