Alle vragen en klachten, bel de Infolijn van Agfa-Gevaert: 0800/48041 (permanent bereikbaar)


Burenraad Agfa-Gevaert

Algemeen

Op 11 mei 1995 werd bij Agfa-Gevaert N.V. de zogenaamde burenraad officieel ge´nstalleerd. Deze raad is een formeel en permanent overlegorgaan tussen Agfa-Gevaert N.V., het stadsbestuur en een vertegenwoordiging van de omwonenden van het bedrijf.
Ook de Milieu Advies Raad is vertegenwoordigd in deze raad (Ivo Iven, voorzitter en Marc Tobback, secretaris).

Minstens tweemaal per jaar komt deze raad bijeen. De burgemeester van Mortsel en de directeur van het bedrijf leiden de gesprekken.

Een van de basisafspraken is dat om het even welk probleem aan bod kan komen en dat hierover in een open en serene sfeer van gedachten wordt gewisseld.

 

Overzicht van de werking van de burenraad

datum activiteit
25/01/2024

bijeenkomst burenraad

 •  Toekomstgerichte projecten:
  • Groene waterstof
  • productie van elektrolysemembranen
  •  Inkten
  •  Energie-en, waterprojecten
 •  Bodembeheer
 • Minder hinder maatregelen
28/06/2016

bijeenkomst burenraad

 • Bodemsanering Gevaert 1 en 2 – stand van zaken
 • Ontwikkeling Gevaert 4 – stand van zaken
 • Plan verkeerssituatie Hendrik Kuypersstraat en omliggende straten site
 •  Ontwikkelingsplannen kasteeltje Deurnestraat
 •  Warmtenet
 •  Klachtenregister, toetsing achtergrondlawaai Agfa  t.o.v. wetgeving, burencommunicatie.
26/06/2014 bijeenkomst burenraad ( 2MB)
 • Bodemsaneringsproject site G1
 • Geluidshinder – genomen maatregelen
 • Geurhinder – genomen maatregelen
 • Renovatie G120/121/122 en schoorsteen
 • Status dossier site G4 en Erasmushuis
03/07/2012 bijeenkomst burenraad ( 2MB)
 • burenklachten
 • toelichting Masterplan Gevaert 1 en Gevaert 4
 • nieuwe waterzuivering in werking
 • diverse
15/02/2011 bijeenkomst burenraad ( 56kB)
 • burenklachten
 • toestand boden site Gevaert 1
 • hergebruik afvalwater
 • wkk2
 • diverse
31/03/2009

Informatievergadering bouwplannen nieuwe biologische waterzuivering:

Agfa Gevaert heeft zopas bij de Bestendige Deputatie een milieuvergunningdossier ingediend voor de bouw van een zuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater.

Uit zorg voor het milieu wil Agfa zijn bedrijfsafvalwater zelf biologisch zuiveren, zodat het grotendeels opnieuw kan ingezet worden in het productieproces. Agfa wil hiermee jaarlijks tot 400.000 m│ drinkwater besparen. Dit is het equivalent van het waterverbruik van meer dan 4.400 gezinnen.

Door de inzet van de nieuwste technieken zal het bedrijf veel minder drinkwater verbruiken en tegelijk voldoen aan de steeds strenger wordende lozingsnormen, en dat alles op een milieu- en buurvriendelijke wijze. Deze nieuwe installatie zal de huidige zuiveringsinstallatie op de vestiging 2 in de Hendrik Kuijpersstraat vervangen.

De milieuvergunningsaanvraag voorziet eveneens in de beperkte uitbreiding van de koelcapaciteit door het bijplaatsen van een milieuvriendelijke hoogrendementkoelmachine.

Het bestaande afvlakkingbekken aan de Lode Vissenaekenstraat zal gebruikt worden als regenwaterbuffer en opvangbekken voor afvalwaters bij calamiteiten.

26/02/2009

Informatievergadering hermachtiging site Gevaert 2 op 26/02/2009:

De huidige vergunning van Gevaert 2 vervalt in 2011 (20 jaar na Vlarem). Omdat in september 2011 alle milieuvergunningen van alle bedrijven van voor VLAREM vervallen, heeft de Bestendige Deputatie gevraagd om, indien mogelijk, sneller een hermachtiging aan te vragen zodat de werklast voor het provinciebestuur in 2011 niet de pan uitswingt.

Gevaert 2 ligt in de zone tussen de Hendrik Cuypersstraat, Oogststraat en de Karmelietenstraat.

Er wordt hervergunning aangevraagd voor volgende activiteiten:

 • Gietmachine voor aanbrengen van lagen op PET-film
 • Herwinninginstallatie voor PET
 • Installatie voor afvalwaterbehandeling
 • Proefinstallaties voor het op punt stellen van fotografische film
 • Opslag producten
 • Proefdrukmachines / printers
 • Werkplaatsen, garage en engineeringburelen

Voor volgende activiteiten zal geen hervergunning aangevraagd worden omdat ze niet meer uitgevoerd worden:

 • Filmsnipper droogbed
 • Recuperatie zilveremulsie
 • Productie PET-granulaat
 • Vermindering P1/P4 producten (opslag ontvlambare producten)

In de rand van de vergadering werd vernomen dat de chemische zuivering van het zilverhoudend afvalwater op Gevaert 2 weldra vervangen gaat worden door een biologische waterzuivering.
Deze nieuwe waterzuivering zal gelokaliseerd worden op Gevaert 5 (aan de overzijde van de Septestraat).
Dit nieuwe proces zal naast zilver, ook water herwinnen dat later elders in het bedrijf ingezet kan worden.

31/01/2008
 • bijeenkomst burenraad ( 19kB)
  • Vergunningssituaties
   • Hermachtiging Gevaert 4
   • Ingebruikname W.K.K.
   • Aanpassing lozingsvergunning Gevaert 1-2-5
  • Informatie rond bodem
  • Buurtcontacten
  • Vragen uit de buurt
   • Parking Ridder Van Ranstlei
   • Transport rond de vestingen
  • Diversen
26/04/2007
 • bijeenkomst burenraad ( 15kB)
  • Splitsing van Agfa-Gevaert nv in drie onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen
  • Buurtcontacten
  • Ruimtelijke ordening
  •  Transport rond de vestingen
  • Informatie rond bodem
  • Diversen
29/06/2006
 • bijeenkomst burenraad
  • Vergunningen:
   • WKK
   • Bufferbekken
   • Opslag brandbare oplosmiddelen
   • Verhoging parameters B en SO42-
  •  Bodem
  • Omgevingsprojecten
   • Gevaert 4:
   •  Ridder Van Ranstlei
  • Buurtcontacten
23/06/2005
 • bijeenkomst burenraad
  • Afbraak FAO
  • status verkoop Gevaert 4
  • verkoop parking aan Ridder Van Ranstlei
  • uitbreiding milieuvergunning Gevaert 1
  • bodem
  • buurtcontacten
  • diverse:
   • geurhinder aan het afvlakkingsbekken
   • verkeer tussen de vestigingen
25/03/2004
 • bijeenkomst burenraad
  • Stand van zaken
  • Folder burenraad + groen nummer
  • Brug Oogststraat
  • Bodem
  • Diversen
   • Verkeer tussen de vestingen
   • Mobiliteit en veiligheid H. Kuijpersstraat
   • Parkeergedrag buurtbewoners op parking Agfa-Gevaert
   • Werken met kraan in de H. Kuijpersstraat
   • Ridder Van Ranstlei – gebruik parking voor creatieve doeleinden
   • Foto-oxidiser als remedie tegen geurhinder aan het afvlakkingsbekken
03/03/2003
 • bijeenkomst burenraad
  • Stand van zaken
  • Buurtcontacten
  • Nieuwe installatie voor behandeling van geurproblemen
  • Rondvraag
17/06/2002
 • bijeenkomst burenraad
  • Stand van zaken
  • Milieuvergunningen
  • buurtcontacten
  • Verkeerssituatie Hendrik Cuypersstraat
  • Rondvraag
   • Agfa clubs:
   • Parking aan de Ridder Van Ranstlei:
   • Toegang tot spoorwegberm langs Vredebaan:
26/11/2001
 • bijeenkomst burenraad
  • Studies naar aanleiding van de hervergunning van Gevaert 5:
   • Milieueffectenstudie
   • Afvalwaterstudie
  • Verkeersituatie H. Kuijpersstraat
  • Buurtcontacten
  • Diverse
   • Verfraaiing Antwerpsestraat
   • Vuurwerkwaarschuwing
   • Geplande milieuvergunningen
  • Rondvraag
31/01/2001
 • extra bijeenkomst burenraad
  • Toelichtingen bij mogelijke toekomstmodellen van brandweer en veiligheidsdiensten
  • Omvorming van machine 51 op Gevaert 2
14/11/2000
 • bijeenkomst burenraad
  • Inleiding over milieuprijs en uiteenzetting over Drystar
  • Gang van zaken
  • Milieuvergunning Gevaert 5
  • Leefmilieu rapport 1999
  • Buurtcontacten
  • Diverse - Rondvraag
12/01/2000
18/11/1999
 • bijeenkomst burenraad
  • hermachtiging van de milieuvergunning Gevaert 5
  • organisatie informatievergadering met buren (i.v.m. milieuvergunning)
  • voorstelling "Erasmushuis" (ex Salons Edelweis - De Karmeliet)
  • parkeerproblemen
  • rondvraag
11/03/1999
08/10/1998
 • bijeenkomst burenraad:
  • milieurapport 1997
  • mobiliteitsplan
  • verkeerssituatie
  • overzicht burencontacten
  • rondvraag

[terug]

laatste wijziging: 26/02/24