Verslag milieuraad 12 december 2007

Aanwezig:

De Laet Marina; De Meyere Carine; Dierick Jean; Iven Ivo; Joris Yves; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria

Advies inzameling Taxussnoeisel:

Taxussnoeisel bevat baccatine, een basisgrondstof voor belangrijke anti-kanker medicijnen (Taxol).

Nu reeds verzamelen 48 gemeenten het taxussnoeisel van hun inwoners op hun recyclagepark. In 2008 gaat dit aantal stijgen tot minstens 100.

Per zak taxussnoeisel die de burger afgeeft op het containerpark, schenkt de inzamelaar 4 euro aan ‘Kom op tegen Kanker’ (40 euro per m³).

In de praktijk:

Advies milieuraad: (zie ook 'adviezen')

"... De milieuraad vraagt het stadsbestuur om voor 2008 de nodige stappen te nemen zodat taxussnoeisel ook in Mortsel verzameld kan worden als grondstof voor de productie van geneesmiddelen. ..."

Meer info:

Advies begroting 2008 – gedeelte milieu

Het definitieve ontwerp begroting 2008- gedeelte wijkt nauwelijks af van de voorlopige versie die in de milieuraad van oktober 2007 besproken is. De milieuraad had op dit laatste document geen fundamentele opmerkingen.

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2008 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad op 6 december 2007.

Opmerkingen:

Voorstelling proefproject ‘wijkverhakselen’

In het voorjaar 2008 start het stadsbestuur met een proefproject “wijkverhakselen”. De uitvoering gaat gebeuren door één stadswerkman met de tractor van het stadsbestuur waarop de eigen verhakselaar gemonteerd is.
(het project wordt bekend gemaakt in Mortsel info van januari)

Wijkverhakselen heeft volgende voordelen:

Het idee wordt positief onthaald bij de bevolking.

Er zullen 2 modellen eenmalig getest worden:

Bij beide projecten zal de klant:

Het stadsbestuur motiveert de gevraagde retributie met volgende argumenten:

De milieuraad adviseert het stadsbestuur:

De milieuraad is tevreden dat het door hen voorgestelde proefproject door het huidige stadsbestuur wel uitgevoerd gaat worden.

De milieuraad betreurt dat ook voor een proefproject op beperkte schaal al een bijdrage van de burger gevraagd wordt die gelijk of hoger is dan bij de bestaande dienstverlening:

Door een retributie te vragen die even hoog is als deze voor de bestaande huis-aan-huis-ophaling van snoeiafval heeft de burger geen prijsvoordeel t.o.v. bestaande dienst voor het huis-aanhuis afhalen van bepaalde afvalfracties.

Het breng-model staat in rechtstreekse concurrentie met de flexibelere gratis afvoer naar het recyclagepark.

Omdat de milieuraad vreest dat het succes van het proefproject bij voorbaat ondermijnd wordt door de geplande tarifiëring van 4 euro/m³, wordt gevraagd om de retributie als volgt aan te passen:

Door de gevraagde tariefaanpassing tijdens het proefproject kunnen ook volgende parameters afgetoetst worden:

Rondvraag

Fietspad op Klein Zwitserland… (the end?)

Naar aanleiding van de discussies over een fietspad op Klein Zwitserland volgen nog volgende reacties:

 Hopelijk kan hiermee de discussie gesloten worden.

Diverse:

Mededelingen

Overleg luchthaven Antwerpen – 10 december 2007:

Traditiegetrouw werd een overzicht gegeven van de klachten in de 2e helft van 2007.
Er werd een stijging van het aantal klachten vastgesteld. Dit getal is te relativeren omdat een groot aantal van de bijkomende klachten afkomstig zijn van één persoon.

Inwoners van Mortsel voelen aan dat er sinds de bomenkap meer vliegtuigen over de stad rondvliegen. Volgens de luchthaven klopt dit niet: er zijn wijzigingen gebeurd in de vliegroutes.

De mogelijke inplanting van een sportstadium op het geplande bedrijventerrein naast de luchthaven:

Reactie “De Lijn” op vraag voor de vrije tram-en busbaan open te stellen voor collectief woon-werkverkeer:

Volgend antwoord hebben we op 10 december 2007 ontvangen van Dhr. Jef De Kinder (De Lijn Mechelen):

“…
We hebben uw brief van 07/11/2007 met grote aandacht gelezen. Wij willen u echter meedelen dat tot op heden onze gesprekspartner voor dergelijke aangelegenheden het stadsbestuur Mortsel is.

Om het vertrouwen niet te schenden in het stadsbestuur verzoeken wij uw advies te sturen aan het college, zoals het is voorzien in de onderrichtingen van het Vlaams gewest.

Het komt het stadsbestuur toe om dit advies te onderzoeken en dit vervolgens met de betrokken partijen te bespreken.
….”

 Bij een telefonisch onderhoud met Dhr. Jef De Kinder bleek dat hij, ondanks dat hij bovenstaand antwoord geproduceerd heeft, niet bevoegd is voor deze materie.

De brief werd door de milieuraad doorgezonden naar Daniel Swets - exploitatie De Lijn Antwerpen (die volgens dhr. De Kinder wel bevoegd is over deze materie.).

Tentoonstelling “Kikkerblues en Paddencruise”:

De tentoonstelling bevat 24 tekstpanelen over kikkers, padden en amfibieën, met veel foto's en weetjes. Onderaan loopt er een sprookje met je mee, dus zeer geschikt om jonge gezinnen aan te trekken. Er zitten ook een aantal doe-elementen bij. (hoe ver springt een vlo, kikker, mens, kangoeroe ... , een elektronisch spel, een puzzel, …)
Kortom, een onderwerp dat iedereen kan aanspreken, jong en oud, van “kikkerprins en de prinses” (om te zoenen!!!) tot “wat wriemelt er in mijn tuinvijver”.

De tentoonstelling "Kikkerblues en Paddencruise" is ingericht/opgebouwd door de Groendienst Beveren, de Hylawerkgroep en WAL-natuurpunt (Wase-Linkerscheldeoever)

De tentoonstelling is voor de scholen toegankelijk van 11 tot 22 februari 2008; op 17 februari 2008 is de tentoonstelling (samen met randanimatie) toegankelijk voor het grote publiek.

Tegelijkertijd schept dit de mogelijkheid om een aantal milieugebonden zaken te belichten (infostand rond afkoppeling regenwater, opvang en hergebruik van regenwater, regenwatertonnen, spaarkranen en waarom ook niet over wind en zonne-energie, groendaken)

Diverse:

[Werking 2007]

laatste wijziging: 06/08/19