Verslag milieuraad 18 april 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Tobback Marc; Hateau Roland; Adams Jan; De Schepper Guido; Fierens Jos; Buelens Steven; Van Acker Leen; Lefebvre Pieter.

Voorstelling en advies milieubarometer 2013 en milieujaarplan 2013 (rapportering 2012)

Erik Mertens heeft de belangrijkste cijfers uit de milieubarometer en het milieujaarplan 2013 (rapportering 2012) voorgesteld.

Meer info:

Verplichting aanleg septische put – patstelling voor burgers tussen stad Mortsel en RioLink:

Het behandelen van afvalwater met een septische put, vooraleer het in de riolering geloosd wordt heeft een nadelig effect op de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Gemeenten houden vast aan de septische put omdat ze vrezen voor aanslibbing van de riolering en corrosie van de buizen.

De houding van gemeenten t.o.v. de installatie van septische putten varieert sterk van gemeente tot gemeente en lijkt weinig verband te houden met het risico op aanslibbing van rioleringen. Enkel voorbeelden:

Het bouwreglement van stad Mortsel verplicht de aanleg van een septische put voor het ganse grondgebied, maar laat ook de mogelijkheid open om een afwijking aan te vragen.

Bij de aanleg van een woning met een doorgedreven vloerisolatie is het moeilijk om het afvalwatersysteem aan te leggen met een voldoende verval indien voldaan moet worden aan de standaard aansluitingsvoorwaarden van Rio-link (de Mortselse rioolbeheerder).

Bij een aanvraag tot afwijking van de verplichting van plaatsing van een septische put vraagt de stad Mortsel advies aan Rio-Link. Rio-link verwijst op haar beurt naar het Mortselse bouwreglement om de aanleg te verplichten.
Deze kringverwijzing in het beleid laat geen mogelijkheid voor de burger open om gefundeerde afwijkingen te bekomen.

Een advies over de afschaffing van de verplichting tot plaatsing van een septische put zal opgesteld worden tegen volgende vergadering.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Mededelingen stadsbestuur:

Infomomenten REG: (allen op de technische dienst)

Mededelingen:

[Werking 2013]

laatste wijziging: 11/07/13