Verslag milieuraad 16 mei 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Lauwers Charles; Adams Jan; Creemers Annemie; Lambert Griet

Advies rechtstreekse lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering

De lozing van huishoudelijk afvalwater gebeurt bij voorkeur rechtstreeks in de openbare riolering. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft namelijk een voldoende grote vuilvracht nodig om goed te kunnen werken. Daarom is het algemeen standpunt van Aquafin als waterzuiveraar dat septische putten bij voorkeur kortgesloten worden voor woningen die aangesloten zijn op een functionerende RWZI (Riool WaterZuiveringsInstallatie) om zoveel mogelijk afvalwater rechtstreeks naar het zuiveringsstation te leiden.

Het stadsbestuur kan een septische put opleggen omwille van de afwateringssituatie of de toegepaste zuiveringstechnologie.
Het probleem van aanslibbing en zwavelzuuraantasting van riolen wordt vaak overschat.

De Mortselse rioolbeheerder Rio-link neemt gemakkelijkheidshalve het in het verleden genomen bestaande gemeentelijk beleid over in de gemeenten waar zij instaan voor het rioolbeheer.

Het zuiveringsrendement van een septische put is beperkt en wisselvallig. Het te ruimen slib uit de septische put wordt uiteindelijk ook afgevoerd naar een RWZI voor verwerking.

De in septische tanks door anaŽrobe vergisting gevormde methaan komt in de atmosfeer terecht. Methaan draagt 21 maal meer bij tot het broeikaseffect dan CO2 dat gevormd wordt in de (aerobe) vergisting in de riolering en het RWZI.
Het aandeel van de emissies bij het lozen van afvalwater en septische putten bedraagt 2,4 % van de huishoudelijke uitstoot aan broeikasgassen.
Er is berekend dat met het beperken van emissies uit septische putten tot 10% van de opgelegde besparing aan CO2-equivalent emissies gerealiseerd kunnen worden.

De verplichting van de stad Mortsel om op het ganse grondgebied een septische put te verplichten, heeft voor de burgers een niet verwaarloosbare financiŽle impact: deze wordt geraamd op 200 euro/gezin/jaar of omgerekend jaarlijks 2.5 miljoen euro overbodige uitgaven door de inwoners (afschrijving installatie + onderhoud).
Die betaalt bovendien nu reeds voor de rechtstreekse afvoer onder de vorm van (een deel van de) saneringsbijdrage op drinkwater.

De standaard aansluitvoorwaarden die RIO-link bepalen dat de onderzijde van de afvoerbuizen buizen op maximum 80 cm onder het maaiveld mogen liggen.
Bij woningen met een doorgedreven vloer- en dakisolatie (passief- en lage-energiewoningen) zijn genoodzaakt om de vloerplaat te laten zakken om voldoende hoge woonvertrekken te kunnen realiseren.
In dergelijke situaties is het quasi onmogelijk om voldoende verval (2 cm/m voor zwart en grijs water) in het afwateringssysteem te realiseren om verstoppingen te vermijden als men zich moet houden aan:

Advies milieuraad van 16 mei 2013:

De milieuraad adviseert unaniem om het stedelijk beleid septische putten en aansluitdiepte op de straatriolering aan te passen in functie van nieuwe inzichten rond energiezuinig bouwen en waterzuivering.

Gelet op de milieueffecten en de financiŽle consequenties van het verplichten van de plaatsing van een septische put en gelet op de beperkte negatieve gevolgen voor de stedelijke riolering van het rechtstreeks lozen van fecaliŽn vraagt de milieuraad om:

De milieuraad vraagt om nieuwe gescheiden stelsels dusdanig te berekenen dat, rekening houdend met de afwezigheid van septische putten, het risico op aanslibbing minimaal is zodat de plaatsing van septische putten niet noodzakelijk is.

De milieuraad vraagt om de aansluitvoorwaarden die Rio-Link oplegt te versoepelen zodat burgers hun privaat rioleringsstelsel met een voldoende verval kunnen aanleggen voor gravitaire afvoer zodat de kans op verstopping minimaal is.

Meer info:

Advies recyclagepark IGEAN:

De opmerkingen van IGEAN over de toegankelijkheid van het recyclagepark en de voorkeur van IGEAN voor auto-bezoekers was de aanleiding om een advies hierrond uit te brengen aan het stadsbestuur.

Advies milieuraad:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om haar vertegenwoordiging in IGEAN volgende punten te laten agenderen :

Meer info:

Samentuinen in Mortsel:

De zoektocht naar locaties voor een (of meer) samentuinen in Mortsel werd nogmaals besproken.

Een samentuin naast hoeve Liekens blijkt niet mogelijk te zijn wegens:

Ruimtelijke ordening:

Rondvraag:

[Werking 2013]

laatste wijziging: 11/07/13