Verslag milieuraad 13 juni 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Lauwers Charles; Cuypers Koen; Adams Jan; Creemers Annemie; De Schepper Guido; Lambert Griet; D'Hulster Steve

Bezoek aan domein fort 4 samen met Schepen Goedele Vermeiren (ontwikkeling fort 4) en Schepen Steve D’ Hulster (openbaar groen)

Samen met de beide schepenen wordt het domein van fort 4 bezocht en worden de visie van het stadsbestuur over het domein toegelicht.

Het parkbeheersplan, dat afgevoerd is, zal vervangen worden door een “bosbeheersplan”. Meer info hierover volgt later.

Aanduiding vertegenwoordiger + plaatsvervanger voor milieuoverleg luchthaven Antwerpen

Zoals vastgelegd in de milieuvergunning van de Luchthaven Antwerpen wordt tweemaal per jaar een vergadering van de milieuoverlegcommissie gehouden.

 Deze heeft onder andere tot doel:

Naast vertegenwoordigers van de luchthaven, de Bestendige Deputatie en de Bond Beter Leefmilieu bestaat deze commissie uit:

De luchthaven Antwerpen vraagt om de namen van de vertegenwoordiger en eventuele plaatsvervanger door te geven.

Advies verhoging gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur

De stad Mortsel wil de gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur verhogen tot het maximaal wettelijk toegelaten bedrag van 1.4121 euro.

  Huidige drinkwaterprijs Drinkwaterprijs na verhoging gemeentelijk bijdrage
Waterprijs 1,5252 euro 1,5252 euro
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage 1,.0094 euro 1,0094 euro
Gemeentelijke saneringsbijdrage 0,.5300 euro 1,.4121 euro
Totaal: 3,0646 3,9467 euro
Stijging:   + 29%

De gemeentelijk saneringsbijdrage kon lang tijd laag gehouden worden doordat Agfa erg veel water afnam en daardoor bijna de helft van de geïnde saneringsbijdrage voor zich nam.
Door nieuwe investeringen van het bedrijf is het waterverbruik van Agfa én de daaraan gekoppelde saneringsbijdrage sterk gedaald.

Rio-Link beschikt niet meer over voldoende inkomsten om de geplande investeringen en onderhoudswerken uit te voeren.
De stad Mortsel kiest ervoor om het tekort aan te vullen door een verhoging van de saneringsbijdrage i.p.v. het bij te passen met gemeentelijke middelen.

De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt niet enkel gebruikt voor de aanleg en onderhoud van rioleringen. De stad Mortsel laat Rio-Link ook instaan voor de heraanleg/onderhoud van straten, iets wat vroeger betaald werd met gemeentelijke middelen.
De verhoging is daarom de facto een belastingsverhoging voor de burger.

Financiering uit de algemene middelen is, in tegenstelling tot een bijdrage op het waterverbruik, een sociale belasting omdat elke burger hiertoe bijdraagt in functie van zijn draagkracht.
Een bijdrage op basis van waterverbruik is asociaal omdat een basisrecht van elke burger, ongeacht zijn draagkracht, gelijk belast wordt. (maar ook bij nieuw samengestelde gezinnen i.v.m. alimentatie)

Geplande en lopende investeringen:

De milieuraad adviseert:

Meer info:

Advies verhoging tarieven huis-aan-huisophaling grof huisvuil en afschaffing gratis 50 kg grofvuil/steenpuin vanaf 1 juli 2013

Advies Lage Emissie Zone in Mortsel (J. Adam)

Dit agendapunt wordt wegens tijdsgebrek verschoven naar een volgende vergadering

Rondvraag:

[Werking 2013]

laatste wijziging: 23/12/13