Verslag milieuraad 8 februari 2024

Natuurpunt memorandum 2025-2030 (mbt gemeenteraadsverkiezingen)

 Natuurpunt kern Mortsel heeft memorandum verkiezingen opgesteld en aan alle fracties bezorgd en gevraagd om in hun partijprogramma op te nemen

 Meer info https://landvanreyen.eu/home/nieuws-mortsel/571-gemeenteraadsverkiezingen-2025-ons-memorandum-voor-de-politici

 Stavaza uitzetten van hoornaar-vallen (Vlaams project) ism gemeenten / imkerverenigingen

 Er worden momenteel 6500 vallen voor hoornaars geproduceerd, die einde februari onder de imkerverenigingen zullen verdeeld worden.
Bedoeling is dat deze vallen terecht geraken bij imkers en andere geëngageerde burgers.

 Dit project kadert in het Strategisch plan bijenteelt van de Vlaamse overheid departement landbouw (met Europese subsidie) en omvat sensibilisering en opsporing nesten.

 De Mortselse imkervereniging zal midden maart een infosessie organiseren voor geïnteresseerde burgers

 Vallen zetten is pas zinvol vanaf half maart om koninginnen te vangen.

 Stad en milieuraad worden gevraagd om vragen van burgers vragen door te sturen naar de imkersvereniging

 Verdelging van nesten gebeurt met Permas D (insecticide) of diatomeeënaarde

Meer info:

Aanleggen van (nieuw) voedselbosje aan site/tuin Hoeve Dieseghem door VELT i.s.m. Natuurpunt

De aanplantingswerk- en snoeiwerken starten vanaf 9 of 10  maart.

 Er is al een infovergadering voor de buurt geweest. Een infobord is aan de Hoeve geplaatst.

 Padden-en salamanderslachtoffers ter hoogte van fiets-o-strade vastgesteld (stelplaats van de Lijn)

 Guido Jacobs heeft op wo 7/2 onderzoek gedaan:

 Voorlopig wordt er eerst verder gemonitord alvorens eventuele beschermingsacties op te starten (cfr fietsostrade Lint).

Gevolg aan adviezen door stadsbestuur - college van burgemeester en schepenen van 22/01/2024

Advies van 8 oktober 2020 over het nieuwe subsidiereglement Kleine LandschapsElementen (KLE)

 De milieuraad geeft positief advies over het subsidiereglement KLE. Er wordt gevraagd om het aanvraagformulier duidelijk te maken en een samenvatting van het reglement op de website te zetten.

 De gemeenteraad keurde op 26 januari 2021 het subsidiereglement KLE goed. Op de website staat een samenvatting en één aanvraagformulier per type aanvraag ipv één groot en minder duidelijk aanvraagformulier voor alle werken.
Er werden intussen al verschillende subsidieaanvragen ingediend en goedgekeurd.

 Advies van 12 november 2020 over het bebossen van de oude plantenbank park Savelkoul

 Het advies van de milieuraad over het bebossen van de oude plantenbank in het park Savelkoul is zonder voorwerp omdat de bosplantactie door de turnclub i.s.m. Bos+ niet is doorgegaan.

Advies van 17 februari 2022 over deelname aan de Green Deal sportterreinen

 De milieuraad adviseert stad en AGB om deel te nemen aan de Green Deal sportdomeinen van de Vlaamse overheid.

 Lokaal bestuur Mortsel is ingeschreven bij de Green Deal sportdomeinen. Onze diensten namen deel aan verschillende overlegmomenten en samenkomsten van dit project...

 Advies van 8 september 2022 over het hemelwaterplan

 De milieuraad geeft gunstig advies bij het hemelwaterplan.
De opmerkingen van de milieuraad in het voorgaande traject werden verwerkt in de tekst die ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd.

De gemeenteraad keurde op 27 september 2022 het hemelwater- en droogteplan goed.

 Advies van 8 september 2022 over het klimaatactieplan

 De milieuraad geeft gunstig advies bij het klimaatactieplan. De opmerkingen van de milieuraad in het voorgaande traject werden verwerkt in de tekst die ter goedkeuring aan de gemeenteraad is voorgelegd.

 De gemeenteraad keurde op 27 september 2022 het klimaatactieplan goed.

 Advies van 12 oktober 2023 over het afschaffen van de retributie op afvalhout op het recyclagepark

De milieuraad adviseert om geen retributie meer te heffen op het aanleveren van afvalhout op het recyclagepark.

Het college heeft dit advies overgemaakt aan IGEAN milieu en veiligheid met de vraag om een antwoord aan de milieuraad te bezorgen aangezien de exploitatie van het recyclagepark via beheersoverdracht door de gemeenteraad aan IGEAN milieu en veiligheid is toevertrouwd. IGEAN milieu en veiligheid heeft een antwoord aan de milieuraad bezorgd.

Advies van 12 oktober 2023 over het doven van de openbare verlichting….

 De milieuraad gaf advies over het voorstel van het college om de openbare verlichting terug meer te laten branden.

 De gemeenteraad besliste op 24 oktober 2023 om het brandregime van de openbare verlichting aan te passen conform het voorstel van het college. Het college koos daarbij voor een consensus tussen het veiligheidsgevoel, besparingen en de milieuwinst op vlak van CO2-uitstoot en lichtvervuiling. Het advies van de milieuraad werd toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad en werd toegelicht in de commissievergadering.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen van het stadsbestuur

Houtkanten sportlandschap

Aanplant van de houtkanten in het sportlandschap is gestart op 7/2/2024 i.s.m. Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL)en met subsidie van VLM (oproep houtkanten).

Onderhoud bufferbekken Ter Beke

 De aannemer van Waterlink heeft opschot van wilg en els in het bufferbekken verwijderd om snelle verbossing en verlanding te voorkomen en andere watergebonden fauna en flora meer kansen te geven

Nieuwe overeenkomst Van Hoof

 RLRL heeft nieuwe beheersovereenkomst voor de 2 kievitakkers gemaakt die ter goedkeuring aan landbouwbedrijf Van Hoof is voorgelegd.

 LV Van Hoof voert de beheerswerken uit tegen betaling door stadsbestuur.

Er zijn geen bemesting of bestrijdingsmiddelen toegelaten.

Het afgelopen jaar was deze aanpak succesvol beheer.

 Studie warmtenet

 Op volgende milieuraad zullen de resultaten worden voorgesteld van de mogelijkheden tot uitbreiding richting L Gevaertstraat en Ridder van Ranstlei met aansluitmogelijkheid voor bestaande woningen, primeur voor Vlaanderen.

Mededelingen

Verkiezingsdebatten

Er zijn 1 of 2  avonden in planning onder het motto “Kieskoorts of keuzestress”:

De avonden zullen georganiseerd worden in naam van een nieuwe Mortselse cultuurvereniging “cosmo50”

 Burenraad Agfa – 25/01/2024:

 De afgelopen jaren heeft Agfa een belangrijke transformatie ondergaan.
Op de burenraad van 25/01/2024 werd aan de buurtbewoners een overzicht gegeven van deze veranderingen en de toekomstplannen.

 Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Diverse:

Rondvraag

Rooien bomen?

Een buurtbewoner had vragen bij het kappen van ene grote valse acasiaI op terreind “De Meerminne”.
Daarnaast werd gemeld dat er in de Vestinglaan 6 plantvakken zijn, waarvan 3 ervan zonder bomen.

 De acacia werd gerooid wegens een ernstige zwamaantasting.

 Alle bomen, ook in de Vestinglaan, worden vervangen.

[Werking 2024]

laatste wijziging: 26/02/24