Verslag milieuraad 7 maart 2024

Stavaza uitzetten van hoornaar-vallen (Vlaams project) ism gemeenten / imkerverenigingen

 Op maandag 11 maart 2024 is er  in ’t Parkske een kleine infosessie over Aziatische Hoornaars en over het gebruik van de valletjes. Hierin wordt het juiste gebruik van de vallen toegelicht Op dat moment worden de valletjes ook verdeeld onder de vrijwilligers (op dit moment: 25).

 Het zou ideaal zijn dat elke 300m op 1-2 m hoog een val geplaatst wordt. Na de infoavond wordt nog bekeken waar er blinde vlekken zijn op het grondgebied.

 De invliegopening van de vallen is groot genoeg voor de koningin van de Aziatische Hoornaar. De Europese  Hoornaar geraakt er niet in. De gaten zijn groot genoeg om bijen en andere insecten terug te laten ontsnappen.

 Belangrijkste taken van personen die over een val beschikken: (zie ook: gebruiksaanwijzing val)

Meer info:

Hervergunning luchthaven

 Het openbaar onderzoek voor de hervergunning van de luchthaven is gestart op 22 februari 2024 en loopt tot 22 maart 2024. Vlaamse overheid is de vergunning verlenende overheid.

 Stad Mortsel is ook gevraagd om een advies te formuleren.

 Meer info en presentatie infomoment: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/openbaar-onderzoek-en-bekendmaking-beslissing/informatievergadering-hernieuwing-luchthaven-antwerpen-luchthavenlei-zonder-nummer-te-2100-deurne-antwerpen .
De vragen gesteld op de infosessie worden weldra toegevoegd aan website.

 Cijfers over CO2-uitstoot van de luchthaven zijn te vinden in de project-MER.

  Parkeeroverlast door luchthaven in de omliggende wijken: dit probleem valt buiten het openbaar onderzoek omdat de luchthaven hierop geen impact heeft. Het is aan de stad om na te gaan of een aangepast parkeerregime hiervoor opportuun is.

 Men heeft vragen met het mogelijk verhoogd brandgevaar bij calamiteiten door accu’s van elektrische vliegtuigen.

 Het bosje tussen de stelplaats De Lijn en Fiet-o-Strade behoort niet meer tot het luchthaventerrein en is daardoor geen deel van de vergunning.

 Volgend advies wordt aan de Stad Mortsel overgemaakt: (ipv rechtstreeks om niet ondergesneeuwd te worden tussen de andere bezwaarschriften)

 De milieuraad heeft bezwaar tegen het vernietigen van de kievitsnesten in de RESA in het kader van de bird control op ganse zone van luchthaven.

 De milieuraad wenst de opslag van loodhoudende vliegtuigbrandstof (AVGAS 100 LL) negatief te adviseren:

 REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) tetraëthyllood, dat als additief voorkomt in AVGAS 100LL, komt voor in bijlage XIV van de REACH verordening. Het gebruik van tetraëthyllood is momenteel toegelaten tot 1 mei 2025. Na die datum kan deze stof enkel nog gebruikt worden mits het bekomen van een autorisatie. Deze autorisatie moet worden aangevraagd bij het ECHA vóór 1 november 2023 en ze wordt al dan niet verleend door de Europese Commissie. In deze autorisatie kunnen beperkingen worden opgelegd voor het gebruik van de stof. -      De luchthaven vermeldt dat "Het tanken gebeurt via een self-service". De milieuraad verwacht dan ook dat dit expliciet wordt vermeld in de authorisatie-aanvraag en wil ze dat de plaatsing en vulling van de containers later niet ongeldig verklaard worden. Tot op heden heeft de milieuraad geen zicht of deze melding werd opgenomen in de aanvraag.
Verder verwacht de milieuraad dat geen start wordt gemaakt met het plaatsen of ingebruikname van deze containers vooraleer aan alle voorwaarden opgelegd in het authorisatiedossier (indien uberhaupt verleend, gezien de datum van 1 mei 2025) is voldaan.

De milieuraad vraagt om de toegelaten geluidhinder te beperken tijdens avond (19u-23u); - nacht (22:00-06:00u) en periode tussen 06:00 en 07:00u.

De milieuraad vraag dat de emissies van polluenten door de luchthavenactiviteiten maximaal even hoog zullen zijn als de huidige situatie.

De milieuraad vraagt dat het (openbaar) vervoer naar de luchthaven verbeterd wordt om het aanzuigeffect van personenwagens te beperken.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen van het stadsbestuur

Tiny Forest op Gemeenteplein

Er is vergroening gepland voor het Gemeenteplein.

De stad wil er een “tiny forest” aanplanten (extra bomen en ontharding).

 Huidige kleinschalige activiteiten kunnen blijven doorgaan (ook de kermis): hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van het inrichtingsplan. Hetzelfde geldt voor de keerlus van De Lijn, die buiten de projectzone ligt.

Dit “tiny forest” zal gerealiseerd worden met subsidies van Agentschap Natuur en Bos)

 Op volgende milieuraad zullen de plannen getoond worden.

Mededelingen

 Betonrapport Mortsel

Op https://betonmeter.be kan je per gemeente het ruimtebeslag en verharding bekijken.

 Stad heeft geen idee over hoeveel er verhard zal worden bij kleine projecten (én heeft er ook geen vat op omdat het vrijgestelde of vergunbare werken betreft) Bij de eigen projecten gaat de stad wel uit van netto geen bijkomende verharding. In praktijk wordt vaak meer onthard dan verhard.

 Slechtvalk Agfa

 In het slechtvalknest op de schouw van Agfa liggen 3 eieren. De eieren komen allicht tijdens de paasvakantie uit.

Meer info:

 ‘De 3-30-300 bomen-regel wetenschappelijk doorgrond’

De relevantie van de 3-30-300 bomen-regel werd aangetoond. Deze regel is een goede vuistregel voor het groenaanbod in de stad:

Rapport ANB i.v.m. de 3-30-300 bomen-regel wetenschappelijk doorgrond’ (zie publicatie dec. 2023 ‘Eindrapport Groennormen’)  artikel:

Bezoek aan de bekkens van de waterzuivering Borsbeek

 Mogelijk volgt er en bezoek in juni 2024 voor max. 20 personen (vooraf in te schrijven om nodige PBM’s te kunnen laten voorzien).

 Voor of na het bezoek zal er nog naar het bufferbekken aan de fietsbrug  én (indien nog aanwezig ) de bever gekeken worden.

 Bezoek aan de afvalverweringsinstalatie van INDAVER

 Dit bezoek zit ook in de planningsfase – meer info volgt.

 Recyclage fietsbanden – IGEAN

 Wordt nagevraagd bij IGEAN

 Diverse

Rondvraag

 Afgezaagde boom Drabstraat

 De stronk van de afgezaagde boom in de Drabstraat (na stormschade) is achtergebleven. Alle straatbomen worden vervangen

 Dit plantseizoen lukt dit vermoedelijk niet meer.

 Bomen Tommeltlaan

 In de Tommeltlaan zijn enkele bomen gerooid. De opdracht aan de aannemer was om de bomen maximaal te vrijwaren. Enkel i.f.v. noodzaak/staat van de boom mocht er een boom gerooid worden (en dit na verplicht advies door bomenexpert).

 De redenen van het rooien waren:

 Een aantal bomen zullen onderworpen worden aan een trekproef, waarna een met expert bekijkt of er eventueel maatregelen vereist zijn.

 De verwijderde bomen vervangen worden. De plantmaten voor vervanging zijn vooraf vastgesteld – natuurlijk kleiner dan de gerooide bomen.

 Minimum vrije breedte voetpaden

Men vraagt zich af of het voorstel om op voetpaden een vrije doorloopbreedte te hebben van min. 1.5m reeds van kracht is. In praktijk zou dit het stallen van fietsen op het voetpad niet meer mogelijk maken.

 De 1.5 m-regel komt voort uit een bezorgdheid van verenigingen van personen met mobiliteitsbeperkingen.

 De regel is nog niet goedgekeurd.

 Op dit moment is de norm voor nieuwe voetpaden reeds 1.5 m vrije doorgang (1.2 m bij versmallingen).

Weesfietsen

 Weesfietsen kunnen gemeld worden op de website van de stad Mortsel.
Na de melding komt er een lint aan met de vraag de fiets te verplaatsen.
Na 3-4 weken wordt de fiets afgevoerd door Opnieuw & Co. Zij publiceren de fiets met foto op de website https://gevondenfietsen.be. (wat ondertussen samengegaan is met https://bikebank.be )
Na 3 maanden worden de niet opgeëiste fietsen verschroot of verkocht.

 In Mortsel worden maar zeer weinig weesfietsen terug door hun eigenaar worden opgehaald (+/- 1% of minder).
Dit probleem is reeds eerder in de milieuraad van 13/02/2020 gesignaleerd.
Ter info: zie cijfers uit Brussel: CYCLO  in 2021 = 3% (21 van 782) en in 2018 was dat 2% (9 van de 579)). Zie jaarverslag blz. 10: https://www.cyclo.org/sites/default/files/jv2021_cyclo_nl_web_0.pdf

Bij fietsen die gegraveerd werden, gaat men niet actief de eigenaar contacteren (politie houdt zich daar mee niet bezig).
Deze policy werd door de leden van de milieuraad niet echt gesmaakt.

Historische vervuiling “Klein Zwitserland”

 Er worden plannen gemaakt om de grachtzone te verbreden tot 5 meter i.f.v. saneringswerken. Een aantal oude bomen zullen hiervoor gerooid moeten worden.

 In de gracht werden zware metalen en gechloreerde solventen aan oppervlakte aangetroffen, waardoor een plaatselijke uitgraving noodzakelijk is.

 Rond de sanering komt er komt nog een infomoment voor de omwonenden en een openbaar onderzoek (vermoedelijk rond 15 april).

 Diverse:

[Werking 2024]

laatste wijziging: 23/03/24