Verslag milieuraad 10 oktober 2013

Aanwezig:

Jan De Smyter, Roland Hateau, Leen Van Acker, Jos Fierens, Charles Lauwers, Walter Heiler, Koen Cuypers, Yves Joris, Greet Laenens, Annemie Creemers, Griet De Blauwe, Annemie Leys, Guido De Schepper, Guido Jacobs, Erik Mertens

Advies lage emissiezone

De milieuraad adviseert het stadsbestuur om een studie uit te voeren om de invoering van een lage-emissiezone (verder LEZ) in Mortsel mogelijk te maken. Het stadsbestuur kan zich hierbij baseren op het bestaande project in de stad Antwerpen waar in 2015 een LEZ wordt ingevoerd om de stedelijke luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners te verbeteren.

In de studie dient rekening te worden gehouden met de specifieke situatie van Mortsel : een dicht bevolkt gebied met hoge luchtverontreiniging waardoor verschillende verbindingswegen lopen, de bevoorrading van de aanwezige bedrijven, vele invals- en sluipwegen, de verwevenheid met de buurgemeenten en hoe de handhaving uitvoeren (o.a op niet-Belgische voertuigen).

Het is wenselijk dat de LEZ Mortsel een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied vormt (bij voorkeur incl delen van buurgemeenten en districten) om een maximaal gezondheidseffect te hebben. Om de aanleg van de LEZ Mortsel te ondersteunen is een grotere modal shift en snellere vergroening van het wagenpark belangrijk.
Een volledige toelichting bij dit advies is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Meer info:

Advies aanpassing subsidiereglement milieuzorg en duurzame aankopen scholen:

De milieuraad geeft gunstig advies aan de door het stadsbestuur voorgestelde aanpassingen maar vraagt om ook de aankoop van lokale producten van bij voorkeur biologische landbouw aan te moedigen omwille van de negatieve milieu-impact van transport van landbouwproducten over grote afstanden.

Meer info:

Bijenvriendelijke gemeente

Leen Van Acker schetst de wereldwijde problemen die de bijenstand ondervindt (zie www.n-va.be/bijen) en vraagt of milieuraad en stadsbestuur actie kunnen ondernemen om Mortsel bijenvriendelijker te maken.

Mogelijke acties:

Er ontstaat een uitgebreide discussie waaruit blijkt dat zowel Natuurpunt als de lokale imkers graag aan deze actie willen meewerken.

Samentuinen

Transitie Mortsel heeft een nieuwe lijst met mogelijke locaties voor samentuinen opgesteld (bijlage bij verslag) . De lijst wordt op de vergadering overlopen. Vooral het perceel aan de 11-julistraat wordt als een goede mogelijkheid weerhouden. De lijst wordt aan het stadsbestuur voorgelegd met de vraag om één of meer percelen ter beschikking te stellen.

Rondvraag:

[Werking 2013]

laatste wijziging: 23/12/13