Verslag milieuraad 12 november 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Lauwers Charles; Adams Jan; Creemers Annemie; Lambert Griet; Heiler Walter; Fierens Jos; Van Tilburgh Erik

Fairtrade fietsroute:

In het kader van het project FairTradeGemeente hebben Mortsel, Kontich, Hove en Edegem (en misschien ook Boechout) plannen om samen een Fair Trade Fietstocht uit te werken.

Een Fair Trade Fietstocht loopt langs de bekende fietsknooppunten en besteed aandacht aan initiatieven van Fair Trade en lokale, duurzame voeding in de buurt.

De provincie Antwerpen, i.s.m. de Natuurvrienden, wil bovenlokale initiatieven stimuleren en biedt dit project aan aan 2 of meer gemeenten die hierrond wensen samen te werken.

Concreet is het de bedoeling dat de gemeenten zelf een selectie met info maken van de plekken binnen hun grondgebied met een link naar Fair Trade en lokale, duurzame voeding.

Vervolgens staan provincie Antwerpen en De Natuurvrienden in voor de verdere uitwerking van de tocht en het ontwerpen en drukken van een fietsgids. Honderd exemplaren van deze fietsgids worden door provincie Antwerpen geschonken aan elke betrokken gemeente. De uiteindelijke realisatie van de fietstocht wordt gepland in de loop van het voorjaar van 2015.

De traditionele locaties in Mortsel zijn opgenomen in het plan. Nieuwe ideeën of locaties kunnen gemeld worden aan aagje.geerardyn@mortsel.be

R11bis

Van 15/1/2014 tot 15/2/2014 zal de kennisgevingsnota voor het plan-MER in openbaar onderzoek liggen. In die periode kan de milieuraad desgewenst een insteek geven. Best om dit dossier nu reeds te agenderen zodat er in januari iets kan uitgewerkt worden.

Op de vergadering van januari wordt geannuleerd om de leden van de milieuraad de kans te geven de infovergadering over he t project bij te wonen op 16/01/2014.

In de vergadering van 13/02/2014 zal een advies opgesteld worden.

Meer info over het project kan gevonden worden op www.poortoost.be .

Meer info over het luchtkwaliteitsplan van de Vlaamse overheid (aanvraag uitstel toepassing EU richtlijn NOx):
http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/bijlage1-luchtkwaliteitsplan-v5.pdf .

Stand van zaken rond het Burgemeestersconvenant:

Er word gevraagd naar de stand van zaken rond de ondertekening van de burgemeestersconvenant.

De stad Mortsel is nog steeds bereid in te stappen, maar wacht op meer informatie over het in ontwikkeling zijnde instrument voor de nulmeting (door VITO)

Behaagactie:

Er wordt gevraagd om in het behaagpakket ook fruitbomen en klein fruit op te nemen.

Dit werd reeds enkele jaren voorgesteld aan de organisator (natuurpunt), doch in de praktijk is dit niet eenvoudig i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van streekeigen fruitplanten (via de boomgaardenstichting).

Voorstel energiekoffer:

Er wordt voorgesteld om in navolging van de stad Besançon een koffer ter beschikking te stellen met materiaal om meer zicht te krijgen op het energieverbruik thuis (zie http://www.besancon.fr/index.php?p=1275&art_id=4381&detailId=1365 ).

Energiemeters voor elektriciteit zijn reeds uit te lenen op de technische dienst.

Het uitlenen van een thermografische camera ligt niet voor de hand, omdat het juist interpreteren van de meetresultaten niet eenvoudig is (de aankoopprijs dan nog buiten beschouwing gelaten).
Hiervoor kan best beroep gedaan worden op gespecialiseerde bedrijven.

Het uitlenen van temperatuurloggers wordt bekeken door Erik Mertens (de hardware en kennis hiervoor is aanwezig op de technische dienst).

Erkenning adviesraden

In zitting van 26 november 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen de milieuraad erkent als adviesraad voor de bestuursperiode 2013-2018.

Gevolg stadsbestuur aan adviezen:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 maart 2013 volgende adviezen behandeld:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 september 2013 volgende adviezen behandeld:

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

De conceptnota voor rup Heirbaan zit in de pipeline.

Mededelingen stadsbestuur:

Trage wegenproject – voorstelling op 27/01/2014

Op 27/1/2014 zal Dhr Dries Elst van Trage Wegen vzw de inventaris van de trage wegen in Mortsel komen voorstellen aan de GECORO en de geïnteresseerde leden van de milieuraad (incl de gewenste verbindingen en de juridische situatie van de buurtwegen uit de Atlas der buurtwegen). Aansluitend zal ik de nieuwe waterlopenkaart voorstellen. Kunnen jullie dit aan de betrokkenen laten weten aub

De vergadering gaat door op de technische dienst vanaf 20u.

Buurt- en Preventiecafé - 27 januari 2014

Op maandag 27 januari om 20uur organiseert de stad het Buurt- en Preventiecafé. We nodigen je graag uit om erbij te zijn en je stem te horen over thema’s die je belangrijk vindt.

Inbraakpreventie, buurtwerking, fietsdiefstal, sluikstort en overlast,… Je hebt er vast zelf een mening over. Help ons te bepalen waar we meer of minder energie moeten in stoppen. Welke thema’s zijn voor jullie belangrijk en verdienen dus (nog) meer aandacht? Aan de hand van een interactieve methodiek, in de aanwezigheid van bevoegde schepenen en ambtenaren, zoeken we samen naar de prioriteiten.

Ben je er graag bij? Laat het ons dan zeker weten, want de plaatsen zijn beperkt!

Mededelingen:

Rondvraag:

Airbezen:

Biomonitoring met planten moet het nijpende tekort aan meetdata over de luchtkwaliteit in Antwerpen aanvullen.

Aardbeiplantjes helpen om plekken met goede- en slechte – verkeersgerelateerde - luchtkwaliteit te onderscheiden. De “meetstations” (plantjes) worden via zoveel mogelijk mensen verdeeld die dan in hun buurt de luchtkwaliteit zullen mee helpen inschatten. De verzamelde data zullen door de Universiteit Antwerpen geanalyseerd worden en gebruikt worden om het stedelijke ruimtebeleid mee te helpen sturen.

Het is niet mogelijk dit project uit te breiden tot het grondgebied Mortsel omdat hiervoor geen onderzoeksmiddelen beschikbaar zijn.

Diverse:

Er worden vragen gesteld bij de afregeling van de verkeerslichten aan de terminus van tram 7. Deze springen dag en nacht om de paar minuten op rood, terwijl er slecht maximaal om de 10 minuten een tram vertrekt.
Dit zorgt voor onbegrip bij de fietsers (die het rode licht vaak negeren) en extra luchtvervuiling door nutteloos stoppende en startende automobilisten.

[Werking 2013]

laatste wijziging: 23/06/22